Kommuniké från extra bolagsstämma i Crowdsoft Technology AB (publ)

Idag, den 20 december, hölls extra bolagsstämma i Crowdsoft Technology AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av besluten. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Ändring av bolagsordningen
Den extra bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag innebärande att aktiekapitalsgränser och antalet möjliga aktier förändras.


Nyemission av aktier med företrädesrätt
Den extra bolagsstämman beslutade att genomföra nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med styrelsens förslag.

Beslutet innebär i korthet att två befintliga aktier berättigar till teckning av tre nya aktier till kurs 0,11 kronor. Avstämningsdag är den 29 december, dvs registrerade aktieägare per den 29 december äger rätt att teckna nya aktier med företrädesrätt. Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning av teckningslikvid.

Teckningstid för emissionen är den 15 januari 2018 till och med den 30 januari 2018.

Handel med teckningsrätter kommer ske under perioden 15 januari 2018 till och med den 26 januari 2018.

Teckning av aktier kan även ske utan stöd av företrädesrätt. Detta sker genom teckning på särskild teckningslista under perioden den 15 januari 2018 till och med den 30 januari 2018. Betalning för tecknade och tilldelade aktier sker genom anvisningar på avräkningsnota.

Nyemissionen uppgår totalt till 56,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd till 52,0 miljoner kronor genom åtaganden från garanter.


Nyemission av aktier med mot betalning med apportegendom eller genom kvittning
Den extra bolagsstämman beslutade att genomföra nyemission mot betalning med apportegendom eller genom kvittning i enlighet med styrelsens förslag.

Beslutet innebär i korthet att 600.000.000 aktier emitteras. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer endast aktieägare i Flowscape AB vilka erhåller aktier, pro rata i förhållande till sin ägarandel av Flowscape, i Crowdsoft Technology AB.

Styrelsen erhöll bemyndigande från den extra bolagsstämman att, längst intill den kommande ordinarie årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet omfattar högst det antal aktier som motsvarar en sammanlagd teckningslikvid om 20 000 000 kronor.

Stockholm i december 2017
Crowdsoft Technology AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Jönsson, VD Crowdsoft Technology AB (publ)
Tel. 070 – 765 66 21
E-post: anders.jonsson@crowdsoft.com
Hemsida: www.crowdsoft.com

 

 

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.