Kommuniké från extra bolagsstämma i AcouSort den 21 mars 2018

Styrelsen fattade den 5 mars 2018 ett beslut om företrädesemission, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande i efterhand, av aktier varigenom bolagets aktiekapital kan öka med högst 250 416,60 SEK genom emission av högst 2 504 166 aktier. Innehav av en befintlig aktie i bolaget på avstämningsdagen den 29 mars 2018 berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till teckningskursen nio (9) kronor per aktie.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier.

Teckningsperioden kommer att vara från och med den 4 april 2018 till och med den 18 april 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Detta ska ske senast sista dagen i teckningsperioden. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning.

Styrelsens emissionsbeslut godkändes av den extra bolagsstämman.

Tidplan för företrädesemissionen

27 mars 2018 Sista handelsdag i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
28 mars 2018 Första handelsdag i bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
29 mars 2018 Avstämningsdag för företrädesemissionen
4 april 2018 Teckningstiden påbörjas och så även handeln med betalda tecknade aktier (BTA)
16 april 2018 Handel med teckningsrätter avslutas
18 april 2018 Teckningsperioden avslutas

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD

Telefon: +45 2045 0854

E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort AB

AcouSort AB (556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). För ytterligare information, besök: http://www.acousort.com