Kommuniké från extra bolagsstämma i Biofrigas Sweden AB (publ)

Idag, den 23 april 2021, hölls extra bolagsstämma i Biofrigas Sweden AB (publ) (”Biofrigas” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av styrelsens beslut om emission av units

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 1 april 2021 om riktad emission av högst 1 190 476 units, där varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1, till en begränsad grupp investerare. Teckningskursen per unit var 12,60 kronor, vilket motsvarar ett beräknat marknadsvärde om 6,30 kronor per aktie.

Godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 1 april 2021 om emission av högst 1 785 774 teckningsoptioner av serie TO1.

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO1 ska vederlagsfritt tilldelas befintliga aktieägare i Bolaget, varvid en (1) teckningsoption av serie TO1 tilldelas för varje fem (5) aktier som innehas på avstämningsdagen avrundat nedåt. Avstämningsdagen för att erhålla teckningsoptioner av serie TO1 kommer att meddelas så snart teckningsoptionerna är registrerade av Bolagsverket.

Teckningsperioden för nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 löper från den 31 mars 2022 till den 14 april 2022. Teckningskursen vid nyttjande av teckningsoptionerna ska uppgå till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från den 17 mars 2022 till den 30 mars 2022, dock högst 9,45 kronor och lägst Bolagets kvotvärde (0,27 kronor).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838

Annika Sköldberg, CFO Biofrigas Sweden AB
annika.skoldberg@biofrigas.se
070-53 16 571

Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.