Kommuniké från extra bolagsstämma i Jetty AB (publ)

Extra bolagsstämma i Jetty AB (publ) har idag den 25 januari 2021 genomförts via poströstning, varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Stämman beslöt att ändra bolagsordningen så att Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 24 000 000 och högst 96 000 000.

Stämman beslöt dessutom att införa möjligheten för styrelsen att besluta om poströstning i samband med bolagsstämma genom en ny §9, med efterföljande ändringar av paragrafnumrering.

Ytterligare information om bakgrunden framgår av kallelsen till extra bolagsstämman som tidigare har publicerats och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.jetty.se/investor relations.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, VD Jetty AB

jens.alander@jetty.se

Jetty AB säljer och driver sedan 2011 Jetty, ett etablerat och beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer av evenemang. Göteborg & Co, Liseberg, Stockholms Stad, Malmö Stad, Sodexo, Roskildefestivalen och Växjö kommun är några exempel på de som driver evenemang med hjälp av Jetty. Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov, baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt skalbart. Konkurrensen på marknaden är låg och Jettys affärssystem ligger tekniskt och användarmässigt mycket långt fram, jämfört med konkurrerande system. Jetty är verksamt på en internationell miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av det stöd som Jetty levererar. 

Läs mer på www.jetty.se