Kommuniké från extra bolagsstämma i Lohilo Foods

Idag torsdagen den 18 november 2021 hölls extra bolagsstämma i Lohilo Foods AB (publ). Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman enbart med poströstning, utan fysiskt deltagande. Samtliga framlagda beslut godkändes, varav nedan beskrivna emissionsbeslut utgör det huvudsakliga beslutet.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (företrädesemission)

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 25 oktober 2021 om företrädesemission på de huvudsakliga villkor som följer nedan.

  • Företrädesemissionen omfattar högst 7 835 052 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 329 072,184 kronor. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i företrädesemissionen.
  • För varje tecknad aktie ska erläggas 9,50 kronor genom kontant betalning.
  • Avstämningsdag är den 22 november 2021. Teckning av aktier ska ske från och med den 24 november 2021 till och med den 8 december 2021 förutsatt att Finansinspektionen innan teckningstidens inledning godkänt aktuellt prospekt.

Bolaget är av uppfattningen att den tidigare kommunicerade tidplanen för emissionen kommer att hållas.

Ovan omnämnda förslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida www.lohilofoods.com.

Vid stämman var 7 215 766 aktier representerade, vilket motsvarar cirka 46 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Richard Hertvig
Vd, Lohilo Foods AB (publ)

Tel: +46 70 886 94 44
E-post: richard@lohilofoods.com

 

Om Lohilo Foods AB (publ)

Lohilo Foods AB (publ), som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a. LOHILO, Järnaglass, Superfruit, Alvestaglass och Häagen-Dazs.

Nylandavägen 2, 352 50 Växjö | Org.nr: 556740-7050 | Tel: 0470-72 91 78 | lohilofoods.com | info@lohilofoods.com

”Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods innehar FNCA Sweden AB, som nås på info@fnca.se respektive 08-52800399, uppdraget som Certified Adviser.”