Kommuniké från extra bolagsstämma i Wyld Networks AB

Idag, den 30 september 2021, hölls extra bolagsstämma i Wyld Networks AB. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes extra bolagsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Tern Plc:s förslag, att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Extra bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med aktieägaren Tern Plc:s förslag, att Henrik Hedelius väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå till Henrik Hedelius proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com  
Tel: +44 7 824 997 689

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2021 kl. 15:30 CET.

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och företag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer www.wyldnetworks.com

Fler artiklar om Wyld Networks