Kommuniké från extra bolagsstämman i Transtema Group AB (publ) den 20 januari 2020

Vid extra bolagsstämman i Transtema Group AB (publ) fattades beslut om att godkänna styrelsens förslag om företrädesemission.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en företrädesemission av högst 10 954 468 aktier, varigenom aktiekapital kan komma att ökas med högst 10 954 468 kronor. Villkoren för företrädesemissionen, som finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida, är i huvudsak följande:

  1. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 11 februari 2020.
  2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ska berättiga till teckning av två (2) nya aktier.
  3. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga som tecknat utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas de emissionsgaranter som åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen, med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna.
  4. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 13 februari 2020 till och med den 27 februari 2020, eller, såvitt avser teckning av emissionsgarant enligt punkt 3 sista meningen ovan, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
  5. Teckningskursen ska vara 5,50 kronor per aktie.
  6. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning inom den tid som anges i punkt 4 ovan. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista, varvid betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för betalning.
  7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten.

Vid extra bolagsstämman var 49,5% procent av rösterna representerade.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henning Sveder, CFO, Transtema Group AB (publ), 031-746 83 00
Göran Nordlund, Styrelsens ordförande, 031-746 83 00

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 / certifiedadviser@penser.se).

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; (i) Transtema Network Services, som planerar, bygger samt sköter drift och underhåll av kommunikationsnät och aktiv kommunikationsutrustning samt (ii) Transtema Emerging Business som marknadsför lösningar för datalagring samt tillhandahåller utbildning inom kommunikationsnätsområdet. Transtema Group AB omsatte 1 058 Mkr år 2018. Inklusive den i augusti 2018 förvärvade fältserviceverksamheten Transtema Network Services AB omsätter koncernen ca 2 miljarder kr på årsbasis. Antal anställda i koncernen är ca 1 000. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.