Kommuniké från Indentive AB:s extra bolagsstämma den 13 februari 2018

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag från den 11 januari 2018, förvärva

Vodvision Europe AB genom nyemission av 713 000 units, var och en bestående av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption, innefattande dels emission av 713 000 aktier av serie B medförande en ökning av aktiekapitalet om 142 600 kronor, dels emission av 713 000 teckningsoptioner medförande – vid fullt utnyttjande – en ökning av aktiekapitalet om 28 520 kronor.

För beslutet gäller i huvudsak följande:

1. Rätt att teckna units ska tillkomma säljarna av aktierna i Vodvision Europe AB, d v s ConNova Holding AB, under namnändring från Vodvision Operations AB (med 668 000 units) och Consult Arne Leeb AB (med 45 000 units).  Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att units ska erläggas som betalning för aktierna i Vodvision Europe AB. 

2. Varje unit emitteras till en kurs om 12 kronor vilket motsvarar en teckningskurs per aktie av serie B om 12 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom enligt styrelsens redogörelse. Grunden för teckningskursen har bestämts enligt följande. Aktierna i VodVision Europe AB bedöms efter apportemissionen tas upp i Bolagets balansräkning till ett sammanlagt värde om 8 556 000 kronor, vilket motsvarar teckningskursen för de nyemitterade aktierna. Teckningskursen har fastställts i samband med överenskommelsen den 20 december 2017 om Bolagets  förvärv av aktierna i Vodvision Europe AB utifrån köpkursen för Bolagets aktier av serie B vid tidpunkten för överenskommelsen. 

3. Teckning av units ska ske inom fem (5) dagar från dagen för emissionsbeslutet. Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av aktier i Vodvision Europe AB enligt ovan i direkt anslutning till att teckning sker och senast den dag då teckningstiden, i förekommande fall efter förlängning, löper ut.

4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

5. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna av serie TO1 från och med den 1 november 2018 till och med den 30 november 2018 varvid fem (5) teckningsoptioner ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget. Kursen till vilken teckning av aktie ska ske med stöd av teckningsoptionerna ska uppgå till 22 kronor per aktie. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna, inklusive omräkningsvillkor, framgår av separata teckningsoptionsvillkor. 

6. Vid datum för bolagsstämman finns 2 500 000 aktier av serie A och 3 256 492 aktier av serie B emitterade, totalt 5 756 492 aktier. Vid teckning enligt emissionen kommer utspädningen av antalet aktier att uppgå till cirka 11,02 procent. Om antalet aktier istället beräknas utifrån fullt utnyttjande av utstående teckningsoptionsprogram kommer utspädningen att uppgå till cirka 11,66 procent.

7. Aktie medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen respektive, avseende teckningsoptionerna, nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 

Genom beslutet blir Connova Holding AB ägare av 668.000 aktier av serie B, motsvarande drygt 10,3% av totala antalet aktier.

Stämman beslöt vidare att fastställa antalet styrelseledamöter till 6 stycken.

Anders Visell entledigades från styrelsen och stämman valde Björn Persson till ny styrelseledamot. Anders Visell innehar sedan 11 december 2017 uppdraget som VD i bolaget.

75 % av rösterna var representerade vid stämman. Det noterades att samtliga beslut fattades enhälligt.

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgänglig på bolagets hemsida indentive.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Hult, styrelseordförande Indentive 
Tel: 013-465 85 30
E-post: mikael.hult@indentive.se 

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet Inden B. Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com, tfn 08 – 454 32 00).

Denna information är sådan information som Indentive är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018, kl. 14.10

Indentive AB-img

Indentive är ett snabbväxande techbolag grundat 2011 och är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. Företaget har utsetts till Gasellföretag två år i rad av Dagens Industri. Indentive har utvecklat den öppna IoT-plattformen Connective som ger användaren tillgång till sina IoT-tjänster i ett och samma gränssnitt utan att behöva bekymra sig om tekniken. Connective levereras genom operatörer och har som mål att bli branschstandard för stadsnäten under 2019. Indentive har cirka 50 anställda med huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping, och filial i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN B.