Kompletering, nu med korrekt bilaga. Attana offentliggör prospekt inför förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Attana AB (”Attana” eller ”Bolaget”) har, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission som offentliggjordes den 21 oktober 2020 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.attana.com) och Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se).

Offentliggörande av Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 1 december 2020, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.attana.com) och Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se). Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se ). 

Företrädesemissionen i korthet

  • Den extra bolagsstämman den 9 november 2020 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag från den 21 oktober 2020, om att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare genom utgivande av högst 48 705 400 aktier.
  • Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 2 december 2020 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
  • Teckningskursen uppgår till 1,30 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 63,3 MSEK före emissionskostnader inom ramen för Företrädesemissionen.
  • För att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen samt möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital och en ökad spridning i Bolagets aktie bemyndigade den extra bolagsstämman styrelsen att besluta om en så kallad övertilldelningsemission om upp till 13 MSEK, motsvarande utgivande av ytterligare 10 000 000 aktier.
  • Rätten att teckna aktier i övertilldelningsemissionen ska tillfalla de som tecknar aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning.
  • Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 44,4 MSEK, motsvarande 70 procent av Företrädesemissionen.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 3 – 17 december 2020.
  • Handel i teckningsrätter sker under perioden 3 – 15 december 2020. Teckningsrätter som inte utnyttjas eller säljs blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Prospektet.

Digitala investerarträffar

  • 2 december kl. 09.00, Live-presentation och frågestund på Stora Aktiedagen. Följ presentationen här.
  • 9 december 2020 kl. 13.30, Live-presentation på Erik Penser Banks YouTube-kanal. Under presentationen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till VD Teodor Aastrup. Följ presentationen här.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare och Synch Advokat AB agerar legal rådgivare till Attana i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 41020000

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tid då företagets nyhetsdistributör, Cision, publicerade detta pressmeddelande.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Attana. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Attana kommer endast att ske genom det prospekt som Attana offentliggjorde den 1 december 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Attana har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.