Analysguiden: Kortsiktiga utmaningar – bibehållen potential

Det tredje kvartalet har varit utmanande för Tempest Security operativa utveckling. Vi bedömer att de kortsiktiga utmaningarna har genererat ett spännande ingångsläge i aktien då bolagets långsiktiga tillväxtpotential är intakt. 

Utmanande affärsklimat under Covid-19-pandemin

Tempest Security redovisar för första gången en negativt tillväxt under ett enskilt kvartal. Omsättningen minskar med 12 procent i årstakt och summeras till 69 mkr (79,1). Bolagets största affärsområde, bevakning, minskar intäkterna med 3 procent till 57,3 mkr (59,4). Likt föregående kvartal är det segmentet ”särskilda tjänster” som är hårdast drabbat av pandemin där intäkterna faller med 53 procent i årstakt under Q3 och intäktsbidraget summeras till 7,2 mkr (15,3). Affärsområdet drabbas hårt av ett kraftigt förändrat kundbeteende relaterat till begränsat resande och rörelse i omvärlden, konsekvenserna blir ett minskat behov av personskyddssäkerhet. På den positiva sidan ser vi fortsatt hög tillväxt inom ”övriga segment” som redovisar en tillväxt om 19 procent i årstakt och omsätter 5,2 mkr (4,4).

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda, minskade i sin tur till 2,7 mkr (3,9) under Q3, vilket summerar ebitda-marginalen till 3,9 procent (5,0). Glädjande nog noterar vi en fortsatt förbättrad lönsamhet i Tempest underliggande affär, exkluderat för segmentet ”särskilda tjänster” stiger ebitda-marginalen i bolagets övriga affärsområden under kvartalet. Bland annat växer ebitda-marginalen inom ”övriga segment” från 5,8 procent under Q3 2019 till 15,8 procent för samma kvartal i år.

Kortsiktiga utmaningar – behåller finansiella mål

Noterbart är att bolagets långsiktiga finansiella mål om en omsättning runt 1 miljard kronor år 2025 till en ebitda-marginal om 10 procent förblir intakt, trots de mer utmanande läget i omvärlden. Det indikerar, enligt oss, att bolaget har kunder som skjuter på ordar snarare än att de ställs in. När pandemin utkristalliseras förväntar vi oss därmed en stark organisk tillväxt igen.

Attraktiv värdering givet den förväntade tillväxten

De kortsiktiga utmaningarna på grund utav pandemin har inneburit mindre nedrevideringar av våra prognoser för de kommande kvartalen och för helåret 2021. Trots detta anser vi bolaget attraktivt värderat givet den förväntande tillväxten mellan 2021-2024p. Vi förväntar oss en genomsnittlig tillväxt om 27 procent fram till år 2024 under förbättrad lönsamhet. Givet den operativa utvecklingen justerar vi vår riktkurs till 52 kronor per aktie. Det ska belysas att vi inte har inkluderat eventuella förvärv i våra prognoser.

Läs analysen här.