Analysguiden: Tillväxten lockar

Vi inleder bevakning av säkerhetskoncernen Tempest Security. Med en imponerande tillväxt och ett utökat fokus på lönsamma verksamhetsområden gör att vi potential i aktien. 

Tempest Security är en helhetsleverantör av säkerhetstjänster. Bolaget bedrivs genom fem olika affärsområden som i kombination gör Tempest till en “one stop shop” för bolagets kunder. Tempests kundbas utgörs av privata- och offentliga kunder fämst på den svenska hemmamarknaden. 

Bevakning

Bevakning är Tempest största verksamhetsområde och består av bemanning med exempelvis väktare, skyddsvakter eller ordningsvakter. Tjänsterna är antingen stationära eller mobila. Det förra innebär fast bevakning på viktiga och kritiska verksamheter och det senare bilburen personal som rycker ut till platsen vid behov.

Särskilda tjänster

Särskilda tjänster inkluderar konsultation, utbildning, person och resesäkerhet. Konsultation är bland annat säkerhetskonsultationer och rådgivning på strategisk nivå rörande organisationers risk, hot och sårbarheter, , utredningar och bakgrundskontroller. Utbildningar är alla former av säkerhets- och trygghetsrelaterade utbildningar. Personsäkerhet är exempelvis personskydd och skyddsspaning men kan även omfatta tex TSCM för avlyssningssäkerhet.

Teknik

Teknik arbetar med projektering och service av framförallt kameraövervakningssystem, larm, passagessystem och andra specialanpassade säkerhetslösningar.

Övervakning

Övervakning består av bolagets larmcentral, ett så kallat Security Operations Center (SOC). Den bemannas av ett flertal erfarna operatörer dygnet om, vilka hanterar allt från larm- och kameraövervakning till att stötta bolagets kunder inom Global Support Services, cybersäkerhet och ett flertal områden. larmcentralen är också bemannad med personal som samordnar operativa insatser mellan övriga verksamhetsområden, dygnet runt. Tempest larmcentral är specialiserad på den ökande marknaden av personlarm och andra personsäkerhetstjänster.

Cybersäkerhet

Bolagets område för cybersäkerhet är det yngsta affärsområdet. Tempest säger sig se ett allt större behov av att kombinera tjänsterna runt fysisk och personell säkerhet med cybersäkerhet. Hoten som finns mot kundernas egendom, personal, information eller immateriella rättigheter måste ses holistiskt då hot-, risker och sårbarheter utnyttjas oavsett vilken sfär de finns i. Bolaget har ambitionen att utveckla affärsområdet för att kunna bli en riktig one-stop shop där cyber elementet måste ingå framförallt ur aspekterna övervakning, incident responce och forensik.

Imponerande tillväxt under tredje kvartalet 

Senaste kvartalet växte bolaget med 34 procent och vände till positivt rörelseresultat före av- och nedskrivningar. Vi ser att den stora potentialen för bolaget ligger i hur pass effektivt man lyckas öka lönsamheten, transformera sina investeringar och bibehålla en fortsatt hög tillväxt. 

Finansiella mål

Bolagets finansiella mål är at tha en omsätnings på minst 500 MSEK för 2022, för att nå dit krävs en fortsatt tillväxttakt om imponerande 22 procent årligen i snitt. Det finns ett marginalmål för av- och nedskrivningar (EBITDA) på 10 procent på lång sikt.

Rörelsemarginalen förbättras

Rörelsemarginalen har förbättrats under 2019 och vi tror den accelererar kraftigt under 2020, vilket vi tolkar är i linje med bolagets förväntningar. Under 2020 kommer Tempest byta redovisningsstandard till IFRS vilket kan komma att få en positivtt effekt på rörelseresultatet när förvärvsgoodwill kommer omvärderas.

Motiverat värde

Vi ser ett motiverat värde om 30 kronor per aktie. 

Läs analysen här: (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-tempest-security-tillvaxten-lockar)