Kompletterande bolagsinformation inför listning på Nasdaq Stockholm First North

Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktier och aktiekapital

Enligt Fluicells bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK och antalet aktier vara lägst 4 630 470 stycken och högst 18 521 880 stycken.

Antalet aktier i Bolaget kommer, med anledning av genomförd nyemission och efter fullgjord registrering hos Bolagsverket, öka från 5 304 970 till 7 484 970. Detta motsvarar en ökning av aktiekapitalet från 583 546,70 SEK till 823 346,70 SEK.

Aktierna i Fluicell har emitterats i enlighet med svensk rätt och är denominerade i SEK. Samtliga emitterade aktier kommer vara fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktierna i Erbjudandet har inte varit föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden avseende Fluicells aktier.

Fluicells aktier är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet med lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Registret förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Fluicells aktier. Fluicells aktier har ISIN-kod SE0010831321.

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Fluicells aktiekapital sedan Bolaget bildades 2012 samt den förändring i aktiekapitalet som sker i samband med Erbjudandet.

Tidpunkt Händelse Ökning av aktier Totalt antal aktier Ökning av aktiekapital (SEK) Totalt aktiekapital (SEK)
2012A Bolagsbildning 50 000 50 000 50 000 50 000
2012B Nyemission 100 50 100 100 50 100
2013C Nyemission 23 046 73 146 23 046 73 146
2014D Nyemission 16 091 89 237 16 091 89 237
2015E Nyemission 14 629 103 866 14 629 103 866
2015F Nyemission 5 193 109 059 5 193 109 059
2016G Nyemission 39 039 148 098 39 039 148 098
2016H Nyemission 70 600 218 698 70 600 218 698
2017I Optionsinlösen 10 000 228 698 10 000 228 698
2017J Nyemission 80 000 308 698 80 000 308 698
2017K Fondemission 308 698 200 654 509 352
2017L Split 1:15 4 321 772 4 630 470 509 352
2017M Nyemission 577 000 5 207 470 63 470 572 822
2018N Optionsinlösen 97 500 5 304 970 10 725 583 547
2018O Nyemission* 2 180 000 7 484 970 239 800 823 347

*Vid fullgjord registrering hos Bolagsverket.

A) Nybildning av Bolaget. B) Görs för att Bolagets aktier ska vara fördelbart på de tre grundarna (pre-money 50 KSEK, teckningskurs 1,00 SEK). C) Reser extra kapital (pre-money 4 999 983 SEK teckningskurs 99,80 SEK). D) Reser extra kapital (pre-money 5 000 348, teckningskurs 68,40 SEK). E) Reser extra kapital (pre-money 6 100 007 SEK, teckningskurs 68,40 SEK). F) Reser extra kapital (pre-money 9 999 752 SEK, teckningskurs 96,30 SEK). G) Reser extra kapital (pre-money 5 000 355 SEK, teckningskurs 45,90 SEK). H) Reser extra kapital (pre-money 12 588 330 SEK, teckningskurs 85,00 SEK). I) Löser in optioner från incitamentsprogram (pre-money 17 495 840 SEK, teckningskurs 80,00 SEK). J) Private Placement (pre-money 22 869 800 SEK, teckningskurs 100,00 SEK). K) Fondemission för förändring av kvotvärde på aktier. L) Split genomförs för att få ett mer passande antal aktier inför listning. M) Private Placement (pre-money 60 196 110 SEK, teckningskurs 13,00 SEK). N) Optionsinlösen för incitamentsprogram (pre-money 52 074 700 SEK, teckningskurs 10,00 SEK). O) Erbjudandent (pre-money 79 574 550 SEK, teckningskurs 15,00 SEK). 

Ägarstruktur

Nedan tabell visar Bolagets största aktieägare per den [6] april 2018. Bolaget har cirka 900 aktieägare totalt.

Aktieägare Antal aktier Ägarandel av röster och kapital
Quiq Distribution Holding AB 529 425 7,07%
Modelio Equity AB (publ) 503 200 6,72%
Carljohan Lagervall AB 428 100 5,72%
ALMI Invest Västsverige AB 409 920 5,48%
Almi Invest AB 300 600 4,02%
Aldo Jesorka 277 830 3,71%
Alar Ainla 263 010 3,51%
Gavin Jeffries, privat och genom bolag 250 000 3,34%
Mangold Fondkommission AB 193 216 2,58%
Danielsson Group AB 188 700 2,52%
Övriga aktieägare 4 142 085 55,32%
Totalt 7 484 970 100,00%


Kapitalisering, skuldsättning och rörelsekapital

Tabellerna nedan redovisar Bolagets kapitalstruktur och skuldsättning. Tabellerna har inte granskats av Bolagets revisor.

Kapitalstruktur

I tabellen nedan sammanfattas Fluicells kapitalstruktur med hänsyn till genomfört Erbjudande.

MSEK
Kortfristiga skulder
Mot borgen 0
Mot säkerhetA 0
Blancokrediter 0
Summa kortfristiga skulder 0
Långfristiga skulder
Mot borgen 0
Mot säkerhet 0
Blancokrediter 0
Summa långfristiga skulder
(exklusive kortfristig del av långfristiga skulder) 0
Eget kapital
Aktiekapital 0,8
Reservfond 0
Överkursfond 36,7
Total kapitalisering 37,5

Nettoskuldsättning

Nedan tabell visar Fluicells nettoskuldsättning med hänsyn till genomfört Erbjudande.

MSEK
(A) Kassa 0
(B) Likvida medel 36
(C) Lätt realiserbara värdepapper 0
(D) Likviditet (A)+(B)+(C) 36
(E) Kortfristiga fordringar 1
(F) Kortfristiga banklån 0
(G) Kortfristiga del av långfristiga skulder 0
(H) Andra kortfristiga skulder 1,1
(I) Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) 1,1
(J) Netto kortfristiga skulder (I)-(E)-(D) -35,9
(K) Långfristiga banklån 0
(L) Emitterade obligationer 0
(M) Andra långfristiga lån 0
(N) Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M) 0
(O) Nettoskuldsättning (J)+(N) -35,9

Rörelsekapital

Efter genomförandet av Erbjudandet och med hänsyn till emissionskostnader har Bolaget tillräckligt med rörelsekapital för Bolagets aktuella behov under minst den kommande tolvmånadersperioden.


För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, 0768706388, mats@businesscontrolpartner.com

Fluicell AB 
Biotech Huset, Arvid Wallgrens Backe 20, SE-413 46 Göteborg
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten Biopen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar™ Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com.