Komplettering – delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Då själva rapporten fallit ur som bifogad fil i tidigare utskick så gör Hoodin ett kompleterande utskick där rapporten finns bifogad samt tillägg med utdrag från VD-ordet. 

VD har ordet

Det tredje kvartalet har, trots rådande osäkerhet på marknaden, varit mycket positivt för Hoodin i flera avseenden. Under den senare hälften av kvartalet kunde vi notera en positiv förändring av efterfrågan och framför allt att företag inom Medtech nu är mer redo att fatta beslut kring verktyg för att effektivisera Post Market Surveillance. Medtech-företag vet nu att något ytterligare framflyttande eller ändring avseende den kommande regeländringen är ytterst osannolik och har under perioden påbörjat sin planering samt skapa sin roadmap för vilka förändringar som behöver genomföras, och i det arbetet även börjat söka efter verktyg för att göra anpassningen så tids- och kostnadseffektiv som möjligt. Detta har vi inte enbart märkt genom att gensvaret från kunder varit bättre, utan vi har även noterat detta genom att antalet s.k. inbound leads, dvs kunder och potentiella partners som kontaktar Hoodin med avsikt att teckna licens eller testa plattformen för eventuellt samarbete, ökat väsentligt under perioden. Detta har i sin tur lett till att bolagets kostnad per vunnen kund och såld licens sänkts. Dessutom får vi nu mer tid och resurser till att bearbeta fler kunder och partners.

Den positiva utveckling som vi noterat under slutet av perioden kan dock ännu inte utläsas i resultatet, utan kommer att visa sig successivt under de kommande kvartalen och framför allt under nästa år. Detta beror dels på logiken i Hoodins intäktsmodell, där licensen betalas löpande, dels på att en hel del av de kunder som bearbetats har en testperiod på 14 dagar där de planerar att påbörja användande av Hoodin som plattform senare än direkt efter avslutad testperiod.  

 

Tredje kvartalet, 2020-07-01 – 2020-09-30

 • Nettoomsättning 196 (540) KSEK

 • Rörelseresultat -1 747 (-975) KSEK

 • Resultat efter skatt -1 387 (-769) KSEK

 • Resultat per aktie före utspädning* -0,11 (-0,08) SEK

 • Resultat per aktie efter utspädning* -0,11 (-) SEK

 

Nio månader, 2020-01-01 – 2020-09-30

 • Nettoomsättning 635 (1 471) KSEK

 • Rörelseresultat -6 134 (-3 816) KSEK

 • Resultat efter skatt -4 874 (-3 004) KSEK

 • Resultat per aktie före utspädning* -0,37 (-0,32) SEK

 • Resultat per aktie efter utspädning* -0,37 (-) SEK
   

  * Resultat per aktie beräknat på antalet registrerade aktier vid periodens utgång.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

 

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr. 
 

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.