GPX Medical AB (publ) Delårsrapport januari-september 2020

Tredje kvartalet – Listning på Nasdaq First North Growth Market med kraftigt övertecknad nyemission

Sammanfattning av GPX Medicals tredje kvartal 2020 (juli-september)

• Rörelsens intäkter uppgick till 561 tkr (505)

• Rörelseresultatet uppgick till -2 943 tkr (-543)

• Periodens kassaflöde uppgick till -1 474 tkr (-1 084)

• Resultat per aktie uppgick till -0,42 kr (-0,08)

Sammanfattning av GPX Medicals niomånadersperiod 2020 (januari-september)

• Rörelsens intäkter uppgick till 2 045 tkr (1 914)

• Rörelseresultatet uppgick till -4 710 tkr (-1 645)

• Periodens kassaflöde uppgick till -4 212 tkr (-3 148)

• Resultat per aktie uppgick till -0,67 kr (-0,24)

• Likvida medel uppgick till 1 143 tkr (6 713)

• Nettolikvid från nyemissionen utbetalt om 20 167 tkr i början av oktober

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Vetenskaplig artikel med resultat från forskningsstudie accepteras för publicering i Pediatric Research, en av världens mest ansedda tidskrift för pediatrisk forskning.

 • Aktieägarna i GPX Medical beslutade vid extra bolagsstämma den 6 juli 2020 att genomföra en fondemission varigenom aktiekapitalet ökade till 500 tkr, bytte bolagskategori från privat till publikt bolag, uppdelning av aktier, genomförde nyemission samt antog en ny bolagsordningen med avstämningsförbehåll.

 • Styrelsen i GPX Medical beslutade att notera GPX Medical och offentliggjorde den 4 september 2020 ett memorandum avseende emission av units inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Eminova Partners är bolagets finansielle rådgivare.

 • Moderbolaget Gasporox AB (publ) delade ut sitt fulla innehav i GPX Medical till sina 1 400 aktieägare efter beslut vid extra stämma 16 juli.

 • GPX Medical höll den 17 augusti 2020 en extra bolagsstämma inför den kommande noteringen. Stämman beslutade om emissionsbemyndigande samt en sammanläggning av aktier och därmed även ny bolagsordning.

 • GPX Medical medverkade den 8 september på Aktiedagen Digital i Stockholm samt den 15 september på Aktiedagen Digital i Lund. Bolagets presentationer finns att se på GPX Medicals hemsida.

 • Nasdaq Stockholm AB godkände den 29 september 2020 GPX Medicals ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market och Bolagsbeskrivning publicerades.

 • GPX Medicals emission blev kraftigt övertecknad (475 %) och anmälningarna i erbjudandet summerade till cirka 107 mkr.

 

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

 • Den 2 oktober 2020 var GPX Medicals första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med en klockringning på Medicon Village i Lund. Eventet fick stort medialt genomslag inom regional och nationell media.

 • Verkställande direktör Hanna Sjöström rapporterade insynsköp avseende 312 500 teckningsoptioner av serie TO1. Säljare var Bolagets huvudägare och strategiska teknikpartner Norsk Elektro Optikk AS.

 • GPX Medical lämnade in en internationell patentansökan till Patent Cooperation Treaty (PCT) för en strategiskt viktig uppfinning som underlättar för spektroskopiska mätningar genom optiska fibrer och är av betydande värde för GPX Medicals medicintekniska utrustning NEOLA®. Bedömt patentskydd är 20 år från ansökningsdatum.

 • Stabiliseringsåtgärder utfördes i GPX Medicals aktier under 30 dagar av Lago Kapital Oy. Övertilldelningsoptionen avseende 527 343 aktier i GPX Medical AB utnyttjades inte och stabiliseringsperioden avslutades den 30 oktober 2020.

Lund den 11 november 2020

Styrelsen

 

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Denna information är sådan information som GPX Medical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2020 kl. 09:00 CET.

Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB är GPX Medicals Certified Adviser.

Kontakt: Certified Adviser, tel: 08-684 211 10, e-post: adviser@eminova.se

____________________________________________________________________________

Om GPX Medical

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig monitorering av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds Universitet i Sverige. Metoden har även potential för bland annat diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ), men är sedan 2020 fristående. Ytterligare information finns på www.gpxmedical.se.