Kommuniké från årsstämma i GPX Medical AB (publ)

Årsstämma i GPX Medical AB (publ) hölls idag den 20 maj 2021. Mot bakgrund av Covid-19 pandemin genomfördes årsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon fysisk stämma hölls därför inte. Årsstämman fattade, bland annat, följande beslut:

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2020.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att Bolagets resultat ska disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet

Var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå med 125 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Totalt styrelsearvode uppgår till 425 000 kronor. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Märta Lewander Xu och Katarina Svanberg omvaldes som styrelseledamöter. Helene Hartman, Johannes Swartling och Urban Ottosson valdes som nya styrelseledamöter. Stephan Dymling var inte var tillgänglig för omval. Märta Lewander Xu omvaldes som styrelseordförande. Bolagets revisorer KPMG AB omvaldes som revisorer med huvudansvarig auktoriserad revisor Jonas Nihlberg, till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret.

Rutiner och instruktion för valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att fastställa det uppdaterade dokumentet Rutiner och instruktion för valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent.

Incitamentsprogram 2021/2025A

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare, anställda och konsulter i Bolaget.

Incitamentsprogram 2021/2025B

Stämman beslutade i enlighet med Cardeon AB (publ) förslag om att införa ett incitamentsprogram till styrelsens ledamöter.

 

Protokoll fört vid årsstämman kommer att publiceras på GPX Medicals hemsida, www.gpxmedical.se, där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.
 

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hs@gpxmedical.se

____________________________________________________________________________

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se