Kommuniké från extra bolagsstämma i GPX Medical AB (publ)

Extra bolagsstämma i GPX Medical AB (publ) hölls idag den 14 september 2021. Mot bakgrund av Covid-19 pandemin genomfördes stämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon fysik stämma hölls därför inte.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut från den 27 augusti 2021 avseende nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 10 524 990 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 751 788,03 kronor.

Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 2,60 kronor per aktie. Aktieägare i bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 21 september 2021. Teckningsperioden i nyemissionen löper från och med den 24 september 2021 till och med den 8 oktober 2021. Sista dag för handel inklusive rätt till erhållande av teckningsrätter är den 17 september 2021.

 

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se

____________________________________________________________________________

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se