Acosense redovisar teckningskurs för teckningsoption TO2 samt meddelar att teckningsoptionen är garanterad till 100% genom garantiåtagande.

Inför den stundande nyttjandeperioden av Acosense teckningsoption TO2 kan Acosense idag meddela att personer ur styrelse, hela ledningsgruppen, anställda, storägare Hans järvmarker samt ett flertal större teckningsoptionsinnehavare kommer att nyttja sina respektive teckningsoptioner. Utöver detta har Acosense även erhållit garantiåtagande om 8 034 049,44 SEK, totalt 100 procent av det totala emissionsbeloppet.

För att säkerställa att full likvid kommer bolaget tillhanda har ett garantikonsortium med Råsunda Förvaltning AB och Kommandoran AB bildats. Dessa parter kommer att teckna aktier motsvarande det antal teckningsoptioner som ej nyttjas. Eventuell tilldelning av aktier för garantikonsortiet sker genom en riktad nyemission med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 maj 2021 till samma villkor som de aktuella teckningsoptionerna.

Acosense genomförde under det fjärde kvartalet 2020 en riktad emission av s.k units vari en (1) bestod av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO2. Teckningsoptioner gavs även ut till samtliga befintliga ägare till samma villkor.  Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna motsvarar 60 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 10 aug till och med 10 sept 2021, dock inte högre än 2,00 SEK per aktie. Den genomsnittliga kursen uppgick under mätperioden till 1,72 SEK och således är lösenpriset fastställt till 1,03 SEK per aktie.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO2:

En teckningsoption av serie TO2 berättigar teckning till en ny aktie i Acosense AB.

Utnyttjandeperiod: 16 september 2021 – 30 september 2021.

Teckningskurs: 1,03 SEK per nytecknad aktie.

Emissionsvolym: 7 800 048 teckningsoptioner av serie TO2. Bolaget kan tillföras som högst

8 034 049,44 SEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO2 är 28 september 2021.

Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO2?

Förvaltarregistrerade innehav: Innehavare vars optioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna.

Direktregistrerade innehav / VP-konto: Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda ner "Anmälningssedel TO 2" på Acosense hemsida (www.acosense.com). I samband med att anmälningssedel insändes till Partner Fondkommission skall betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln.

Rådgivare

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Acosense i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna.

Denna information är sådan som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-14 09:14 CET.

För ytterliggare information
Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Johannes Landén, CFO
Acosense AB
Telefon: 0706 – 32 42 02
E-post: johannes.landen@acosense.com

Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.