Korrigering av investeringsmemorandum avseende Streamify:s företrädesemission

Streamify AB (“Streamify” eller “Bolaget”) korrigerar med detta pressmeddelande, den 23 april 2024, faktafel gällande justering av aktiekapitalets utveckling samt teckningsåtagande i det memorandum avseende företrädesemission(”Företrädesemissionen”) som Bolaget offentliggjorde den 19 april 2024. 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDEINVESTERARE SOM FÖRE OFFENTLIGGÖRANDET AV MEMORANDUMET HAR GJORT EN ANMÄLAN ELLER PÅ ANNAT SÄTT SAMTYCKT TILL TECKNING AV AKTIER I FÖRETRÄDESEMISSIONEN HAR, I ENLIGHET MED SPOTLIGHT STOCK MARKETS REGELVERK, RÄTT ATT ÅTERKALLA SIN ANMÄLAN ELLER SAMTYCKE SENAST 25 APRIL 2024.

Korrigeringarna gäller justering av aktiekapitalets utveckling samt teckningsåtagande. 

Följande information har rättats:

Sid 6: 2,5 MSEK = 2,45 MSEK

Sid 6: 24,6 procent = 24%

Sid 10: 5,15 MSEK = 5,10 MSEK

Sid 10: 50,5 procent = 49,9 procent

Sid 13: 2,5 MSEK, motsvarande cirka 24,6 procent = 2,45 MSEK, motsvarande cirka 24 procent.

Sid 13: 50,5 procent = 49,9 procent

sid 54: ** Förändring av antalet aktier, ökning av aktiekapital och därigenom det totala antalet aktier och aktiekapital från optionsinlösen förutsätter att samtliga teckningsoptioner nyttjas.

sid 54: *** Förändring av antalet aktier, ökning av aktiekapital och därigenom det totala antalet aktier och aktiekapital förutsätter att samtliga personaloptioner nyttjas.
sid 61: 
333,335 = 33,333
66,667 = 6,667
12,533,333 = 12,233,333
2,506,667 = 2,446,667

Sid 61: 2,506,667 SEK, motsvarande cirka 24,6 procent = 2,446,667 SEK, motsvarande cirka 24 procent

sid 61: 50,5 procent=49,9 procent

 

Teckningsperioden inleddes igår, den 22 april 2024, och pågår fram till den 6 maj 2024.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Streamify AB investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det memorandum offentliggörs i samband med teckningsperioden i Företrädesemissionen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta prospekt, ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avser”, “bedömer”, “förväntar”, “kan”, “planerar”, “anser”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io
Hemsida: www.streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar.
Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com.