Kvartalsrapport 2019 och kommentar för The Single Malt Fund AB (publ.)

The Single Malt Fund AB (publ.) publicerar idag kvartalsrapport för årets första 9 månader. Kvartalsrapporten bifogas detta pressmeddelande, och publiceras även på fondens hemsida. 

Bolaget har under 2019 emitterat kapitalandelsbevis på NGM, Nordic Growth Market. Per den 30 september har emissionen inneburit 1,9 miljoner EUR. Emissionen kommer att slutföras under december. Bolaget kommer under uppstartsskedet att redovisa mer omkostnader är intäkter. Då fonden ännu ej är fullt kapitaliserad slår dessa kostnader extra stort relativt kapitalet/andel. Under Q3 har ytterligare en tranche initierats, riktad till svenska placerare, men även riktad till professionella investerare i Luxemburg, Storbritannien, Irland och Cypern dit fonden har passporterats. Emissionen stänger den 13 december, 2019. I takt med att fondkapital tillförs kommer kostnadernas andel sjunka. Totalt planeras emissionen att omfatta kapitalandelsbevis uppgående till EUR 20 miljoner. 

Verksamheten i dotterbolaget på Irland startades under första halvåret. Under tredje kvartalet har flera lovande investeringar gjorts. Bolaget har bl.a. anskaffat ett fat med whisky årgång 1977 från destilleriet Littlemill, vilket är det äldsta destilleriet i Skottland, som heller inte längre finns kvar. Bolaget har även förvärvat en mängd flaskor med limiterad exklusiv whisky från flera olika destillerier. Mottagandet från whiskyindustrin har varit mycket gott, och investeringar har gjorts på något bättre än förväntad nivå, vilket tyder på att marginalerna på kommande försäljningar kan komma att överträffa den prognostiserade nivån. Marknaden har under tiden utvecklats i positiv riktning. Varulagret som bolaget investerar i får dock bara tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet. Det är först när bolaget realiserar investeringar som värdestegringen kommer att synliggöras.

För ytterligare information, kontakta:


VD, Christian Svantesson
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com eller 

CFO, Patrik Norgren
e-post: patrik.norgren@thesinglemaltfund.com 

Emittenten är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Emittenten avser att erbjuda de investerare som är intresserade av Emittentens investeringsstrategi att teckna sig för Andelslånen. Med de medel som inflyter inom ramen för emissionen avser Emittenten att genomföra en investering i det helägda dotterbolaget, The Single Malt Trading Limited, vars verksamhet direkt eller indirekt avser handel och investering whisky, såsom färdig whisky, eller whisky i produktion och därmed tillhöriga produkter.