Kvartalsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2022 i Attana AB

 • Bolagets nettoomsättning ökade till 3,1 från 1,1 jämfört med samma period föregående år.
 • Övriga rörelseintäkter var oförändrade till 0,0 MSEK från 0,0 MSEK jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflödet under perioden var -5,7 MSEK från -5,5 MSEK jämfört med samma period föregående år.
 • Det operativa kassaflödet var -3,6 MSEK från ‐0,9 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Bolaget har under perioden tecknat ett samarbetsavtal med en av ledande akademisk institution inom biomedicinsk forskning USA om virus och antikroppar. Bolaget har installerat ett Attana CellTM 250-instrument och utbildat institutionens personal. Under Q2 kommer institutionen bedriva forskning där Attanas personal bistår för att snabbt uppnå resultat. I mitten av juni 2022 kommer resultaten utvärderas och projektet kan ömsesidigt förlängas till slutet av 2025. Målsättningen med samarbetet är att gemensamt identifiera och utveckla unika forskningsverktyg baserat på Attanas teknik inom forskning och utveckling av nya vacciner och terapeutiska antikroppar.
 • Bolaget har inlett en diskussion om ett nytt samarbete med in vitro diagnostikbolaget AroCell AB (Publ). AroCell är ett svenskt bolag som utvecklar och marknadsför blod- och urinprovstest och är specialiserade inom onkologi och bakteriologi. Bolaget har en bred produktportfölj som används inom sjukvården och är etablerad på olika marknader. Samarbetet som diskuteras syftar till ett utbyte av värdefull kunskap inom kvalitet och produktutveckling samtidigt som AroCells biomarkörer på sikt kan nyttjas på Attanas instrument. Under Q2 planerar Attana att påbörja överflyttning av produktion av förbrukningsvaror såsom sensorchip och reagenser.
 • Bolaget har påbörjarat ett samarbete med Capitainer AB för enklare provhantering inom diagnostik. Kombinationen av Attanas mätteknik med Capitainers hemprovtagningskit möjliggör immunprofilering och monitorering av vaccineffektivitet inom breda patientgrupper. Syfte är att förenkla provtagningsprocessen för nuvarande och kommande applikationer.

Sedan november 2021 har Attana genomfört jämförelsestudier av kapillära blodprover via fingerstick tagna i provrör respektive via Capitainer®qDBS-kort (kvantitativt torkat blod som möjliggör koncentrations- och neutralisationsbestämning även i små blodvolymer) som analyserats i Attanas AVATM-plattform. Utfallet av dessa studier har visat god träffsäkerhet och reproducerbarhet.

Parterna avser att under de kommande månaderna utföra en patientstudie inom ramen för Attanas pågående Covid-studie med Linnéuniversitetet och Region Kalmar. Målsättningen är att Attanas CE IVD-märkning utökas med provtagning via kapillära blodprov (qDBS och helblod i rör), i tillägg till nuvarande serumprover.

 • Bolaget har erhållit en order för ett Attana Cell™ 250 instrument från ett europeiskt Life Science bolag. Detta är klientens andra Attana instrument och kommer som ett resultat av ett framgångsrikt användande av befintligt instrument kombinerat med ett ökat behov till följd av klientens tillväxtplan. Attana Cell™ 250 instrumentet installerades hos klienten under Q1 2022
 • Bolaget har lämnat in en patentansökan för att bedöma antikroppars neutraliserande förmåga i blod. Innovationen är användbar inom bolagets båda affärsområden – Life Science och Diagnostics.

Därtill kan innovationen användas vid läkemedelsutveckling för att erhålla ökad preklinisk och klinisk information om immunförsvaret reaktion på läkemedlet. På så vis kan läkemedlets effektivitet ökas och biverkningar minskas. Arbetet har utförts i samarbete med Prof. Ian Nicholls och Dr. Per Nilsson på Linnéuniversitet.

 • Bolaget har publicerat en uppdatering av bolagets klienters ”track record” vid kliniska studier. Vårt track record visar på väsentligt ökad framgång vid kliniska studier för läkemedelsmolekyler som optimerats och validerats av Attana, jämfört med gängse metoder.

Bolaget har i den prekliniska fasen analyserat 103 läkemedelsmolekyler, varav 36 har validerats. 12 av de 36 validerade läkemedelsmolekylerna har på påbörjat kliniska studier. Fem befinner sig i fas I och sju har gått in i fas II varav tre påbörjat fas III.

Sammantaget är av bolagets validerade läkemedelskandidater 4,4 gånger mer framgångsrika i fas I & II än industrigenomsnittet.

 • Erfarenheterna från vår satsning inom diagnostik har givit bra uppslag till relevanta förbättringar för användarupplevelsen av vår teknik. Bolaget har därför under perioden investerat drygt 1 MSEK i mjukvaruutveckling för att införa nya funktioner och förbättra användarupplevelsen samt effektivisera arbetet i vår egen uppdragsforskning. Arbetet kommer att fortgå under nästkommande period och beräknas färdigställas i början av hösten.
 • Bolaget har under året perioden påbörjat samarbetet med Triolab AB i enlighet med det avtal som skrevs i slutet av 2021. Fokus är på att hitta relevanta kunder som kan fungera som värdefulla referenser, främst i Sverige och inom Norden, men även på längre sikt internationellt.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Bolaget har fått ett 5-årigt service- och supportkontrakt från ett ledande hälsoinstitut i USA. Beställningen är ett resultat av den strategiska affärsplan som bolaget lanserade innan Covid-19-pandemin, men som har varit pausad under pandemin.

Ordern avser ett 5-årigt ”Guld”-service – och supportavtal, vilket inkluderar både teknisk support och underhåll samt applikations- och analysstöd.

 • Bolaget planerar att påbörja flytt av produktion av förbrukningsvaror såsom sensorchip och reagenser till AroCell.

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

 • Nettoomsättning 3,1 (1,1) MSEK
 • Övriga rörelseintäkter 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultat -2,1 (-3,4) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster -2,1 (-3,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt -2,1 (-3,5) MSEK
 • Resultat per aktie – 0,0102 (-0,0166) SEK

VD-kommentar: Samarbeten del II

Jag får lite dejavu känsla av när ett nytt läsår började efter sommarlovet. Mycket är det samma, men mycket är nytt. Några nya klasskamrater och några nya lärare, några som flyttat eller fått nya jobb. Början på detta år är lite samma känsla, en del som vanligt en del nytt, men mycket förväntan ligger i luften efter att pandemin i viss mening är nedgraderad, vilket gör att många företag börjar öppna upp och genomföra investeringar. Vi ser tydliga tecken på det med ökad orderingång och fakturering. Vi har fortsatt samarbetet med Linnéuniversitet och Expres2ion Biotech, påbörjat ett nytt samarbete med Triolab och dessutom initierat två nya samarbeten med AroCell och Capitainer. Vidare har personalen vi rekryterade förra året blivit varma i kläderna och självständiga vilket gör att vi kunnat fördela ut ansvaret på fler personer.

Vi har startat ett nytt projekt i USA och under Q2 initierar vi ytterligare ett i USA. Vår kund National University of Singapore (som är en kund via HVD LifeSciences) har spännande resultat inom Covid som väntas publiceras inom kort. Vi arbetar med ett antal ytterligare kund/samarbetes-projekt som syftar till att stärka vår marknadspositionering och räknar med att ha alla dess på plats när hösten börjar. Syfte med dessa är att både skapa ett stabilare kassaflöde och att ge oss den bredd vi behöver för att ny ut till våra kunder.

Jag vill avsluta med att belysa våra kunders framgång vid kliniska studier. Av Attana validerade läkemedelsmolekyler är mer än fyra gånger mer framgångsrika vid fas I och fas II studier än industrigenomsnittet. Detta var vår vision när vi startade Attana och nu är vår utmaning att nå ut med det budskapet och kapitalisera på det värdet vi skapar. Diagnostiksatsningen har givit värdefulla erfarenheter som även kommer att gynna vårt affärsområde Life Science. I en första fas kommer det visa sig i en förbättrad användarvänlighet.

Våren har börjat bra och jag är ännu mer entusiastisk inför fortsättningen av året.

Teodor Aastrup, VD Attana AB

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 41020000

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tid då företagets nyhetsdistributör, Cision, publicerade detta pressmeddelande.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com