Kvartalsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2022 i Attana AB

 • Bolagets nettoomsättning ökade till 0,9 MSEK från 0,3 MSEK jämfört med samma period föregående år.
 • Övriga rörelseintäkter minskade till 0,2 MSEK jämfört med 0,5 MSEK samma period föregående år.
 • Kassaflödet under perioden var –1,7 MSEK från -5,3 MSEK jämfört med samma period föregående år.
 • Det operativa kassaflödet var -2,1 MSEK från ‐3,0 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • 26 augusti beviljades Attana AB har beviljats lån om 2MSEK från Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB. Bolaget har vidare beviljats ytterligare lånelöften från privata aktörer. De ansamlade lånen uppgick per den 31 oktober till 6,4 MSEK.

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden.

 • 7 november beslutar Attana AB om emission av aktier om cirka 25 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande

 

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

 • Nettoomsättning 0,9 (0,3) MSEK
 • Övriga rörelseintäkter 0,2 (0,5) MSEK
 • Rörelseresultat -3,7 (-3,0) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster -3,8 (-3,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt -3,8 (-3,0) MSEK
 • Resultat per aktie – 0,01183 (-0,0145) SEK

VD-kommentar: Kassalikviditet

Vi har under perioden upptaget lån för att säkerställa kassalikviditeten. Det främst då ett antal kunder varit och är sena med sina betalningar. Vi bedömer de aktuella fordringarna som 80% säkra varför vi ej skriver ned dem. Vi ser även att flera kunder skjuter fram sina inköpsbeslut.  Vår operationella förmåga har påverkats och begränsats av de försenade betalningarna.  Sammantaget ledde det till att vi bedömde att bolagets operativa kassa bör stärkas. Då börsen och vår aktiekurs sjunkit kraftigt i år räcker då inte det bemyndigande vi har sedan tidigare för att genomför en nyemission. Därav beslutade vi att kalla till en extra bolagsstämma för att möjliggöra en företrädesemission om 25 MSEK.

Nu till det mer roliga. Vi har fortsatt att fokusera på att utveckla våra affärer hos befintliga kunder. Vi ser en kontinuerlig ökning i försäljning av förbrukningsvaror och ökat intresse för våra serviceavtal. I USA fortlöper forskningsavtalet med ett av de främsta universitetssjukhusen inom biomedicinsk forskning.

Diagnostikprojektet vid Linnéuniversitet går mycket bra. Vi har inte publicerat alla sammantagna resultat då vi avser att göra en kompletterande patentansökan i slutet av året. Därefter avser vi att publicera delar av resultaten. Vi är också mycket glada åt studien där National University of Singapore använde Attanas teknik för lead selection av antikroppar mot Hepatit B.

Vi ser även att vår satsning på service hos befintliga kunder resulterar i ett utökat användande av våra instrument och därmed ökade intäkter.

Sammantaget har vi under kvartalet med vissa gupp på vägen fortsatt på den inslagna vägen och vi hoppas att starta nästa år med en påfylld kassa. Vi bedömer att Q4 kommer vara i paritet med Q3 och vi bedömer att Q1 2023 blir i paritet med Q1 i år.

Teodor Aastrup, VD Attana AB

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 41020000

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tid då företagets nyhetsdistributör, Cision, publicerade detta pressmeddelande.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com