KVARTALSRAPPORT JANUARI – MARS 2018

VD ord:

Kvartal 1 2018

Veteranpoolen AB hade en god utveckling under det första kvartalet 2018 med en omsättning som uppgick till ca 54 MSEK och ett resultat efter skatt om ca 2.5 MSEK motsvarande en vinstmarginal om 4,6%. Fokuserat arbete med att leverera väl genomförda tjänster samt satsningar för att nå ut till fler kunder och fler pensionärer som vill jobba extra har gett resultat.  Under kvartalet har ett specifikt uppdrag inom företagssegmentet stått för en väsentlig del av tillväxten.

Veteranpoolen är representerat från Luleå i norr till Ystad i söder och verkar för att den del av landets befolkning som gått i pension ska kunna fortsätta bidra till samhällets utveckling och drift i den omfattning man själv vill. Veteranpoolens verksamhet gör att pensionärer kan känna sig fortsatt engagerade, efterfrågade och uppskattade samtidigt som de hjälper kunder och tjänar extrapengar utöver sin pension. Med nästan 7500 medarbetare och 41 distrikt är vi redo att de hjälpa de flesta med det mesta.

Mats Claesson

Verkställande direktör

Veteranpoolen AB

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättning och resultat

Januari – mars 2018

Nettoomsättningen uppgick till 54 165 (31 988) kkr vilket innebär en tillväxt om 69,3 %.

Bolagets rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 3 467 (-115) kkr och efter avskrivningar till 3 217 (-178) kkr. Rörelsemarginalen uppgick till 5,9 % (-0,6 %). Resultatet efter skatt uppgick till
2 494 (-136) kkr motsvarande en vinstmarginal om 4,6 % (-0,4 %).

Kassaflödet

Januari – mars 2018

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till
-15 (-2 875) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 2 425 (-809) kkr.

Likviditet och balansräkning

Likvida medel uppgick per 2018-03-31 till 17 924 (18 781) kkr.

Det egna kapitalet uppgick per 2018-03-31 till 18 374 (16 067) kkr.

Soliditeten uppgick till 33,8 % (39,6 %).

Väsentliga händelser

Notering på Aktietorget

Aktierna i Veteranpoolen AB (publ) delades ut av moderbolaget HomeMaid AB (publ) och B-aktien noterades på AktieTorget den 30e januari 2018.

Årsstämma

Årsstämma i Veteranpoolen AB (publ) kommer hållas den 23 maj 2018 på Veteranpoolens kontor i Kungsbacka. Valberedningen föreslår följande styrelsesammansättning : Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval), Sabine Söndergaard (omval), Andreas Gindin (nyval). Mats Claesson har avböjt omval.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen förslår en utdelning om 0,55 kr per aktie vilket aviserades i bokslutskommunikén.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma hölls den 11 april 2018 på Veteranpoolens kontor i Kungsbacka. Vid stämman var 3 169 226 aktier av totalt 18 241 474 aktier representerade vilket motsvarar
17,4 % av aktierna. Följande beslutades:

– Stämman beslutade enhälligt om emission av teckningsoptioner – Incitamentsprogram 2018/2021, i enlighet med styrelsens förslag.

Incitamentsprogram

Incitamentsprogrammet blev fulltecknat.

Affärsmodell och fokus för framtiden

Ett flertal av Veteranpoolens lokalkontor bedrivs som franchiseverksamheter där en franchisetagare tecknat avtal om att driva Veteranpoolen inom ett givet distrikt. Genom ett franchiseavtal ges franchisetagaren rättigheten och skyldigheten att driva en enhet i enlighet med avtalets bestämmelser och tillhandahållna riktlinjer. Franchisetagarna är juridiska personer och organiserade som aktiebolag.

Veteranpoolens strategi syftar till fortsatt utveckling och expansion av verksamheten med fokus på att stödja sina lokala kontor i strävan att växa sig starkare. Genom att fortsätta utveckla sitt koncept ska Veteranpoolen kontinuerligt attrahera starka franchisetagare med lokal förankring och ett engagemang för att driva verksamheten i egen regi samtidigt som de ingår i en större helhet med stöttning från centrala resurser.

Som ledare i sin bransch ska Veteranpoolen fortsätta omdana svenskt arbetsliv och bli en naturlig brygga för den som inte vill arbeta kvar på sitt ordinarie jobb men samtidigt inte vill bli pensionär på heltid. Fortsatt fokus på att leverera tjänster av högsta kvalitet skall borga för framtida framgångar.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i memorandum publicerat i januari 2018. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, miljö, medarbetare, förvärv och kunder. Inga händelser av betydelse har inträffat under perioden som väsentligen förändrar beskrivningen av bolagets risker och hanteringen av dessa.

Redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna för upprättande av denna delårsrapport är desamma som för årsredovisningen för 2017, där en detaljerad beskrivning av bolagets redovisningsprinciper framgår.

Granskning

Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande finansiell information

Halvårsrapport                                                         2018-08-31

Delårsrapport för kvartal 3                                       2018-11-21

Kungsbacka 2018-05-21

Patrik Torkelson                                                        Sabine Söndergaard

Styrelseordförande                                                   Ledamot

Fredrik Grevelius                                                       Mats Claesson

Ledamot                                                                  VD och ledamot