Kvartalsrapport Januari – mars 2020

Period 1 januari – 31 mars 2020

•Nettoomsättningen uppgick till 60 449 (64 558) kkr motsvarande en negativ tillväxt om 6,4 %.

•Rörelseresultatet uppgick till 1 904 (2 520) kkr. Resultatet efter skatt uppgick till
1 468 (1 949) kkr motsvarande en vinstmarginal om 2,4 % (3,0 %).

•Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital var
-2 153 (-8 811) kkr.

•Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,08 kr (0,11 kr).

Väsentliga händelser januari – mars 2020

Från mitten av mars månad har Covid-19-pandemin haft en kraftig påverkan på samhället och även på Veteranpoolen.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Effekterna av Covid-19-pandemin fortsatte efter rapportperioden.

Årsstämma i Veteranpoolen AB (publ) kommer hållas den 18 juni 2020 på Veteranpoolens kontor i Kungsbacka.

Styrelsen har under den senaste tiden utvärderat och bedömt bolagets situation.  Givet den stora osäkerheten till följd av virus Covid-19 har styrelsen beslutat föreslå till årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2019.

VD ord:

Kvartal 1 2020

Veteranpoolen AB tappade affärsvolym under det första kvartalet 2020 med en omsättning som uppgick till 60 MSEK motsvarande en tillbakagång om 6 % jämfört med samma period föregående år. Resultat efter skatt uppgick till 1,5 MSEK motsvarande en vinstmarginal om 2,4 % vilket både till belopp och marginal är sämre än motsvarande period föregående år. Den svaga resultatutvecklingen är en konsekvens av ökade satsningar för framtida tillväxt, investeringar för ökad effektivitet samt satsningar för ökad lönsamhet för lokala franchisetagare.  

Veteranpoolen har under flera år haft ett stort enskilt uppdrag inom företagssegmentet. Som väntat har det uppdraget minskat i omfattning även under detta kvartal. Veteranpoolens övriga affärer ökade med 4 % under perioden.

Från mitten av mars månad har Covid-19-pandemin haft en kraftig påverkan på samhället och även på Veteranpoolen. Vissa kunder har pausat sina uppdrag samtidigt som en del veteraner varit oroliga och tackat nej till uppdrag under denna turbulenta period. Veteraner över 70 år har i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer fått avstå uppdrag som innebär sociala kontakter. 

I denna tuffa period har Veteranpoolens lokala ledare tillsammans med den centrala organisationen snabbt samlat sig genom digitala kanaler för att ta fram nya arbetssätt och hitta rätt vägar framåt. Vi har jobbat hårt med att kommunicera med oroliga kunder och hitta kundlösningar som är säkra. Trots ansträngningar har vi i vissa fall behövt pausa våra uppdrag. Vi har kommunicerat intensivt med våra veteraner om hur vi minimerar risker för smitta när vi genomför våra uppdrag. I vissa fall har vi behövt be våra veteraner att pausa sina uppdrag men vi har även kunnat hitta nya lösningar där uppdrag har kunnat genomföras utan sociala kontakter. Inom Veteranpoolen gillar vi sociala kontakter men folkhälsan har fått prioriteras i denna svåra tid. Våra nya digitala stödverktyg har hjälpt oss men framförallt har rätt attityd varit nyckeln för att hitta rätt lösningar. Förutom vår interna sammanhållning och positiva attityd genom denna kris är vi även mycket stolta över hur vi har kunnat ställa om och bli ett stöd för nya kunder med nya behov av uppdrag som kan genomföras säkert. Veteranpoolen har kunnat bidra till ett bättre samhälle genom våra fantastiska veteraners kompetens, motivation och livserfarenhet. Jag är stolt att få vara en del av denna urstarka organisation.

Mats Claesson

Verkställande direktör

Veteranpoolen AB

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättning och resultat

Januari – mars 2020

Nettoomsättningen uppgick till 60 449 (64 558) kkr vilket innebär en negativ tillväxt om 6,4 %.

Bolagets rörelseresultat före avskrivningar m.m. uppgick till 2 085 (3 010) kkr och rörelseresultatet till 1 904 (2 520) kkr. Rörelsemarginalen uppgick till 3,1% (3,9 %). Resultatet efter skatt uppgick till 1 468 (1 949) kkr motsvarande en vinstmarginal om 2,4 % (3,0 %).

Kassaflödet

Januari – mars 2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till
-2 153 (-8 811) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -1 686 (-110) kkr.

Likviditet och balansräkning

Likvida medel uppgick per 2020-03-31 till 35 263 (29 118) kkr.

Omklassificering av ”Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter” till ”Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten” har skett.
Detta påverkar bland annat ”Fond för utvecklingsavgifter” 2019 med 1 243 KSEK i jämförelse med vad som tidigare är kommunicerat för 2019. Detta då det är egenupparbetade system.

Det egna kapitalet uppgick per 2020-03-31 till 40 661 (32 817) kkr.

Soliditeten uppgick till 52,0 % (43,8 %).

Väsentliga händelser

Covid-19

Från mitten av mars månad har Covid-19-pandemin haft en kraftig påverkan på samhället och även på Veteranpoolen. Vissa kunder har pausat sina uppdrag samtidigt som en del veteraner varit oroliga och tackat nej till uppdrag under denna turbulenta period. Veteraner över 70 år har i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer fått avstå uppdrag som innebär sociala kontakter. 

Veteranpoolen AB producerade ca 52 500 timmar under mars 2020 att jämföras med ca 64 000 timmar mars 2019. Producerade timmar avser utförda och debiterbara uppdrag under perioden. Veteranpoolen har under flera år haft ett stort enskilt uppdrag som den senaste tiden minskat i omfattning. Under mars månad levererades ca 3 000 timmar på detta uppdrag vilket skall jämföras med ca 14 500 timmar under samma period föregående år.  Under mars månad levererade Veteranpoolen ca 49 000 timmar till alla andra kunder vilket skall jämföras med ca 49 500 timmar för motsvarande period föregående år. Volympåverkan från Covid-19 slog igenom under senare delen av mars och den ökning av volym Veteranpoolen byggt upp gjorde att volymtappet begränsades under kvartal 1.

Effekterna av Covid-19-pandemin fortsatte efter rapportperioden med avbokningar från kunder och pausade uppdrag till följd av veteraner som undvek sociala kontakter.

Veteranpoolen AB producerade ca 50 000 timmar under april 2020 att jämföras med ca 77 000 timmar april 2019. Producerade timmar avser utförda och debiterbara uppdrag under perioden. Veteranpoolen har under flera år haft ett stort enskilt uppdrag som den senaste tiden minskat i omfattning. Under april månad levererades inga timmar på detta uppdrag vilket skall jämföras med ca 13 000 timmar under samma period föregående år.  Den pågående Covid-19 pandemin har haft en negativ påverkan men starka insatser av alla våra medarbetare har minskat påverkan på Veteranpoolen AB. Våra lokala ledare och medarbetare har arbetat hårt med att hantera alla komplikationer pandemin fört med sig samtidigt som vi kunnat vinna nya säkra uppdrag inom bland annat kategorierna Trädgård och Utomhushantverk.

Årsstämma

Årsstämma i Veteranpoolen AB (publ) kommer hållas den 18 juni 2020 på Veteranpoolens kontor i Kungsbacka. Valberedningen föreslår följande styrelsesammansättning: Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval), Sabine Söndergaard (omval) och Andreas Gindin (omval).

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen har under den senaste tiden utvärderat och bedömt bolagets situation.  Givet den stora osäkerheten till följd av virus Covid-19 har styrelsen beslutat föreslå till årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2019. Styrelsen kommer att pröva möjligheten till utdelning vid en eventuell extra bolagsstämma i höst.

Affärsmodell och fokus för framtiden

                                                                                                                                  

Ett flertal av Veteranpoolens lokalkontor bedrivs som franchiseverksamheter där en franchisetagare tecknat avtal om att driva Veteranpoolen inom ett givet distrikt. Genom ett franchiseavtal ges franchisetagaren rättigheten och skyldigheten att driva en enhet i enlighet med avtalets bestämmelser och tillhandahållna riktlinjer. Franchisetagarna är juridiska personer och organiserade som aktiebolag.

Veteranpoolens strategi syftar till fortsatt utveckling och expansion av verksamheten med fokus på att stödja sina lokala kontor i strävan att växa sig starkare. Genom att fortsätta utveckla sitt koncept ska Veteranpoolen kontinuerligt attrahera starka franchisetagare med lokal förankring och ett engagemang för att driva verksamheten i egen regi samtidigt som de ingår i en större helhet med stöttning från centrala resurser.

Som ledare i sin bransch ska Veteranpoolen fortsätta omdana svenskt arbetsliv och bli en naturlig brygga för den som inte vill arbeta kvar på sitt ordinarie jobb men samtidigt inte vill bli pensionär på heltid. Fortsatt fokus på att leverera tjänster av högsta kvalitet skall borga för framtida framgångar.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen 2018. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, miljö, medarbetare, förvärv och kunder. Under rapportperioden har en pandemi påverkat Veteranpoolens förutsättningar negativt. Tidsramarna och den långsiktiga påverkan på företaget är vid tiden för denna rapport svåra att bedöma.

Redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna för upprättande av denna delårsrapport är desamma som för årsredovisningen för 2018 där en detaljerad beskrivning av bolagets redovisningsprinciper framgår.

Granskning

Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande finansiell information

Halvårsrapport                                                         2020-08-27

Delårsrapport för kvartal 3                                       2020-11-20

Kungsbacka 2020-05-19

Patrik Torkelson                                                        Sabine Söndergaard

Styrelseordförande                                                   Ledamot

Fredrik Grevelius                                                       Andreas Gindin

Ledamot                                                                  Ledamot

Mats Claesson

VD