Veg of Lund AB: Delårsrapport januari – mars 2020

Börsnotering och fortsatt produktutveckling

Januari – mars 2020

  • Nettoomsättningen för första kvartalet 2020 uppgick till 38 TSEK (502).
  • Rörelseresultatet för första kvartalet 2020 före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -6 887 TSEK (-1 869) och EBIT uppgick till -6 997 TSEK (-1 902).
  • Resultatet efter skatt för det första kvartalet 2020 uppgick till -7 052 TSEK (-1 902).

Väsentliga händelser januari – mars 2020

  • Den 8 januari fattades beslut om riktad nyemission och ansökan om notering på Nasdaq First North Growth Market och aktien noterades den 10 februari.
  • Veg of Lunds styrelse och ägare representerande cirka 12,6 procent av aktierna och rösterna föreslår att Roger Johansson väljs till ny ledamot i bolagets styrelse vid ordinarie årsstämma. 
  • Besked har erhållits från Patent- och registreringsverket att myndigheten beviljar bolagets ansökan avseende potatisemulsion som ingår i bolagets smoothieprodukt, My Foodie®, vilket stärker bolagets patentskydd.
  • Den globala spridningen av covid-19 (coronaviruset) som sedan mitten av mars klassificeras som en global pandemi av Världshälsoorganisationen (WHO), har påverkat den globala och den svenska ekonomin.
  • Torbjörn Malmsjö avgick från styrelsen den 27 mars på grund av personliga skäl.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Till följd av den uppkomna situationen avseende spridningen av covid-19 har styrelsen i Veg of Lund AB (publ) beslutat att flytta fram bolagets ordinarie bolagsstämma till den 16 juni 2020 klockan 15.00. Tidigare kommunicerat datum var 19 maj 2020.

Koncernens nyckeltal i sammandrag

TSEK Q1  2020 Q1  2019 Helår 2019
Nettoomsättning 38 502 2 038
Bruttomarginal, % 40 35 37
EBITDA -6 887 -1 869 -13 383
EBITDA-marginal, % Neg. Neg. Neg.
Rörelseresultat (EBIT) -6 997 -1 902 -13 741
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % Neg. Neg. Neg.
Resultat efter skatt -7 052 -1 902 -14 139
Vinstmarginal, % Neg. Neg. Neg.
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr -0,77 -0,25 -1,81
Soliditet, % 86% 93% Neg.
Eget kapital per aktie, kr 1,61 1,37 -0,19
Balansomslutning 19 626 11 552 7 279
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 927 -1 523 -11 191
Medelantalet anställda 2 0 0,5
Denna rapport samt övrig ekonomisk information och pressmeddelanden finns på bolagets webbplats, www.ir.vegoflund.se

 

VD har ordet

Vi genomför vår affärsplan i en föränderlig omvärld

Det är ingen underdrift att beskriva första kvartalet 2020 som händelserikt för Veg of Lund. Januari var en månad som innehöll förberedelser inför genomförande av planer som bland annat utveckling av befintliga och kommande produkter, skifte av försäljningsorganisation samt börsnotering. Februari månad gav oss nya förutsättningar och finansiell styrka att nå våra mål och vi inledde flera nya samarbeten och marknadsaktiviteter. Vi har haft en planenligt väsentligt lägre försäljning i perioden till följd av omläggning från grossistdistribution till direktdstribution av vår premiumversion av MyFoodie©.

Veg of Lunds bolagsledning har de senaste veckorna analyserat effekterna av samhällets olika ansträngningar att hindra smittspridning och effekter av covid-19 och hur vi som bolag bäst möter de nya förutsättningarna. Vi upprätthåller stor flexibilitet för att möta ändringar till följd av den pågående allvarliga situationen. I ett kort tidsperspektiv är vår bedömning att Veg of Lund kan hantera försäljningssituationen och den långsammare utvecklingstakt som några av våra projekt drabbas av till följd av samhällets åtgärder för att begränsa coronasmittan. Vi fokuserar på de projekt som har bäst möjligheter att generera intäkter och säkerställer att utvecklingen av vårt vegetabiliska mjölkalternativ följer tidplan och befintliga finansiella ramar.

Marknadsföringsaktiviteter
Veg of Lund har under första kvartalet 2020 investerat i förberedelser för marknadsföring, distribution och försäljning av My Foodie® samt vår kommande mjölkprodukt. En del var att effektivisera försäljningen på den svenska marknaden genom att gå till egen direktförsäljning. Vi har dessutom beslutat om att komplettera vår glasförpackning med en lättare cylinderförpackning i kartong. Detta är en förpackning som passar bra ihop med vårt direktbilskoncept, där vi snabbt kan nå försäljningsställen som caféer, gym, idrottsanläggningar och småbutiker, och erbjuda ett enkelt sätt att köpa vår hälsosamma smoothie.

Idrott och hälsa är en given kombination och vi är glad över att vårt samarbete med padelspelare, varav flera är ledande landslagsspelare, och tränare. Padel är Sveriges snabbast växande sport och vi ser goda förutsättningar att utveckla detta så att Veg of Lund och våra produkter blir en naturlig del i padelsporten. 

På den engelska marknaden har vi nu avtal med en väletablerad grossist i England med stor kundbas i Midlands-området. Tillsammans med grossisten ska vi genomföra en rad marknadsaktiviteter som inkluderar utplacering av omkring 100 specialgjorda kylenheter för att exponera vår smoothie i kombination med grossistens övriga utvalda sortiment. Som ett komplement till den fysiska försäljningen har vi lanserat vårt sortiment hos en engelsk e-handelspartner, The Good Food & Gift Company Ltd.

I linje med Veg of Lunds strategi att etablera verksamhet i flera geografiska marknader har vi under första kvartalet 2020 dessutom fortsatt sonderingar och inledande förhandlingar med licenstagare för produktion och försäljning i vissa europeiska och asiatiska länder. 

Vi möter ett stort intresse för vegetabiliska livsmedel och bedömningen är att det finns goda förutsättningar att fördjupa diskussionerna när vi har mer förutsägbara affärsförutsättningar.

Försäljning och resultat
Nettoomsättningen för första kvartalet 2020 uppgick till 38 TSEK (502). Denna lägre försäljning är en följd av den planerade omställningen av försäljningsorganisation, från grossistdistribution till egen direktförsäljning. 

Vår direktbil fick ett positivt mottagande men försäljningen var svag under mars månad som en effekt av åtgärderna för att begränsa corona-smittan, vilka inkluderar förbud mot folksamlingar samt stängda butiker och sportanläggningar. Kvartalets resultat reflekterar den lägre försäljningen till följd av satsning på ny distributionskanal samt insatser för ökat produktutbud och stärkt marknadsnärvaro.

Under kvartalet har bolagets kapitalstruktur stärkts genom den nyemission som genomfördes i samband med börsnoteringen i februari 2020.

Immateriella rättigheter
Veg of Lund har sina rötter i forskning vid Lunds universitet. Bolaget grundades 2016 utifrån forskning av professor Eva Tornberg. Hon utvecklade en värmestabil emulsion bestående av potatis och rapsolja innehållande höga halter av omega 3. Emulsionen är patenterad och bolaget erhöll i början av februari 2020 ytterligare stärkt patentskydd genom ett svenskt patent. Utöver dessa patent har vi ytterligare ansökningar om internationella patent för att skydda våra unika produkter.

Marknaden
Den fortsatta spridningen av det nya coronaviruset och covid-19 i Europa gör det synnerligen svårt att bedöma såväl konsumentbeteenden som finansiella effekter och regulatoriska krav. Tillgången till de råvaror som används i Veg of Lunds produkter är god i respektive lokal marknad och produktionen sker i anläggningar som säkerställer att driften kan fortsätta även under svåra bemanningsförhållanden. Vi bedömer att logistikkedjan är stark och att dagligvaruhandeln är en samhällsviktig sektor, vars tillgänglighet prioriteras även i en tid av restriktioner i stora delar av samhället. 

De långsiktiga trenderna med ökad efterfrågan på växtbaserade livsmedel och den mer etablerade hälsotrenden innebär en positiv utveckling för Veg of Lund och våra produkter. Vår kommande potatismjölk är i slutskedet av utvecklingsfasen och vi arbetar nu med finjusteringar som varumärke, förpackning och försäljningsstrategi. Vi vet att det finns stort intresse för Veg of Lund från skandinaviska inköpare och branschintressenter som letar efter produkt som uppfyller konsumentkraven på en produkt som är mer hållbar än de som idag säljs inom kategorin alternativa mjölkprodukter. Vår potatismjölk har en stark kombination av lågt klimatavtryck, effektiv markanvändning och mycket låg vattenförbrukning. Dessa starka faktorer – och potatismjölkens unika smak – gör mig övertygad om att vi snabbt tar en bra marknadsposition när vi lanserar i höst.

Malmö den 19 maj 2020

Thomas Olander,
VD och medgrundare

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Olander, VD
Telefon: 070-935 98 63
E-post: thomasolander@vegoflund.se

Erik Sundqvist, CFO
Telefon: 070-869 07 88
E-post: erik.sundqvist@vegoflund.se

Malmö den 19 maj 2020
Veg of Lund AB
Styrelsen

 

Denna information är sådan som Veg of Lund AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissubruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2020, klockan 08:00 CET.

Om Veg of Lund
Veg of Lund är ett livsmedelsutvecklingsföretag med rötter i forskning vid Lunds universitet. Bolaget har en unik och patenterad metod för att producera en värmestabil vegetarisk emulsion bestående av potatis och rapsolja. Veg of Lund har lanserat My Foodie® som sin första produkt, vilken säljs hos aktörer inom dagligvaruhandel i Sverige och Storbritannien. Sedan den 10 februari 2020 är bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på www.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon 08-684 211 10 eller e-post adviser@eminova.se.