Ledamöter till valberedning i Hoodin AB utsedda

Ledamöterna i valberedningen för Hoodin AB har nu utsetts, baserat på ägarförhållandena den 30 september 2020, i enlighetmed beslut vid årsstämman i Hoodin AB

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen. 

Tillsättningen av valberedningen har skett genom att Hoodins styrelseordförande Peter Wendel på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 september 2020 kontaktat de för bolaget största kända ägarna, vilka uppmanats att var och en föreslå en representant till valberedningen. Efter sådana kontakter har valberedningen utsetts. Totalt representeras cirka 28 procent av rösterna i valberedningen.

Ledamöter i Hoodin AB´s valberedning inför årsstämma 2021 är:

  • Henrik Jerner, utsedd av Northern Capsek Ventures AB
  • Marcus Emne, utsedd av Jakob Jensen Prühs
  • Rickard Tuvesson, utsedd av Marcus Emne
  • Peter Wendel, styrelseordförande Hoodin AB

 

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.

 

Årsstämma för Hoodin AB kommer att hållas tisdagen den 18 maj 2021 i Malmö.

 

Aktieägare som vill lämna förslag till Hoodin AB:s valberedning kan göra detta på e-post till ir@hoodin.com senast den 28 februari 2021.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wendel, styrelseordförande Hoodin AB

peter.wendel@ekapaif.se

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

 

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr. 
 

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.