NEWTON NORDICs företrädesemission tecknad till 141 procent – styrelsen beslutar om överteckningsemission

Newton Nordic AB (”Newton Nordic” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units som löpte med teckningsperiod 12 – 27 oktober 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har övertecknats och kommer tillföra Newton Nordic cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader. Därtill har styrelsen beslutat att utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad unitemission (”Överteckningsemissionen”) som tillför Bolaget 4,2 MSEK före emissionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Newton Nordic, har med stöd av beslut från bolagsstämman den 1 oktober 2020, genomfört Företrädesemissionen som bestod av 28 780 967 units. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO7 (”Unit”).  Teckningskursen för en Unit är 0,70 SEK. Totalt mottog Bolaget teckningsanmälan motsvarande 21 877 638 Units med stöd av uniträtter och 18 677 025 Units utan stöd av uniträtter. Detta innebär att Företrädesemissionen tecknades till cirka 141 procent. Inga garantiåtaganden kommer således tas i anspråk.

Styrelsen har även beslutat att nyttja Överteckningsemissionen i enlighet med vad som kommunicerats i informationsmemorandumet som offentliggjordes den 6 oktober 2020. Genom Överteckningsemissionen emitterar Bolaget ytterligare 6 000 000 Units, motsvarande en emissionslikvid om 4,2 MSEK före emissionskostnader. Tilldelning av Units i Överteckningsemissionen tillfaller de personer som i Företrädesemissionen tecknat Units utan stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till hur många Units som tecknats.

Genom Företrädesemissionen och Överteckningsemissionen tillförs Bolaget cirka 24,3 MSEK, före emissionskostnader som uppgår till cirka 3,4 MSEK.

Totalt kommer det efter registrering av samtliga ovanstående nyemitterade Units att finnas
92 342 902 aktier och 34 780 967 teckningsoptioner av serie TO7. Aktiekapitalet kommer att öka med 6 260 574,06 SEK till 16 621 722,36 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander, VD
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 00

Denna information är sådan information som Newton Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020 kl. 12.25 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander

Newton Nordic AB
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 18

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.