Viktig information till aktieägarna i Newton Nordic AB

För att finansiera en accelererad tillväxttakt i och med köpet av Influencer Panel har styrelsen i Newton Nordic AB beslutat att genomföra en riktad emission för att täcka upp det emissionsutrymme på cirka 5,3 MSEK som inte tecknades med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 under mars månad. Emissionserbjudandet riktar sig i första hand till bolagets befintliga aktieägare som alla har förtur till teckning och i andra hand till utvalda investerare som under en längre tid visat intresse för bolaget och dess verksamheter.

VD har ordet

Bolaget står idag inför en tillväxtresa med två olika verksamheter som har väldigt god potential att kunna ta betydande marknadsandelar de kommande åren om vi uteslutande fokuserar på tillväxt och försäljningen i respektive verksamhetsgren.

Jag ser stora möjligheter att accelerera tillväxttakten genom att skapa finansiellt utrymme för mer aggressiva satsningar inom sälj och marknadsföring samtidigt som bolaget konsoliderar köpet av Influencer panel.

Newton Nordics kamerasystem behöver själv ingen större presentation utan produkten talar för sig själv och bolagets kunder väljer att använda den på många olika events så som olika sportmatcher, amerikanska basketligan (NBA), Oscarsgalan, konserter, OS med mera.

Bolaget har även nyligen lanserat en leasinglösning där både befintliga och nya kunder får möjligheten att hyrköpa kamerasystemet för att kunna anpassa investering till deras olika verksamheter. Ett pilotprojekt är startat med bolagets största kund för att sedan utvärderas under nästkommande kvartal.

Täckningsbidraget på produkten är väldigt hög och med en mindre men betydligare effektivare och mer säljfokuserad företagsledning än tidigare ser jag stora möjligheter att kunna uppvisa ett starkt rörelseresultat redan under 2022 för denna enskilda verksamhetsgren.

Bolagets nya verksamhet Influencer Panel Sweden AB uppvisade under sitt första kvartal en försäljning på nästan 4 miljoner vilket låg i linje med de uppsätta försäljningsmålen och visar samtidigt att bolagets affärsmodell fungerar mycket bra. Målsättningen är att vi ska bli marknadsledande inom detta segment under de kommande åren med en omsättning år 3 på minst 100 miljoner i försäljning. För vi har idag både den digitala plattformen och ett upparbetat nätverk av både Influencers och annonsörer för att kunna ta betydande andelar på en redan växande marknad. Bolaget har på kort tid utökat funktionaliteten på plattformen och kan nu ge företag tillgång till ett stort antal influencers för sina marknadsföringskampanjer, och så sätt komma åt en mycket riktad målgrupp, samt även gjort det möjligt för influencers sälja produkter i en provisionsbaserad och integrerad e-handelsmodell.

April 29, 2022

Som de flesta av er har läst så blev ju bolagets aktie avnoterad från Nasdaq under februari 2022. Varken jag eller övriga i styrelsen delar detta beslut då vi inte tycker att det står i proportion till de faktiska händelserna som ägde rum i bolaget under 2021. Vi accepterar dock Nasdaq beslut och valde att inte överklaga deras beslut då vår bedömning var att detta skulle bara vara tidskrävande och en mycket kostsam process för både bolaget och dess aktieägare. Vårt fokus är i stället att få aktien åternoterad på en annan lämplig MTF lista, då denna fråga är väldigt viktig för bolagets aktieägare. Både jag och de övriga i styrelsen kommer göra de prioriteringar som är nödvändiga för att vi ska få bolagets aktie handelsnoterad igen. Jag ber samtidigt alla aktieägare ha en visst överseende och förståelse kring denna process. Vi kommer att löpande kommunicera samtliga aktieägare i bolaget om och då vi har något att delge.

Väsentliga händelser i Newton Nordic AB

2022-02-25

Styrelsen i Newton Nordic AB har beslutat att slutföra de tidigare kommunicerade förvärvet Influencer Panel Sweden AB av säljaren Webblagret Sverige AB enligt beslut från bolagstämman den 11 november 2021. Köpeskillingen skall uppgå till 48,5 mkr och skall i sin helhet erläggas med nyemitterade aktier i Newton Nordic. Teckningskursen per aktie ska fastställas utifrån den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Newton Nordics aktie under perioden 2021-09-15 och 2021-10-15. Den volymvägda genomsnittskursen blev 0,51677 vilket innebär att säljarna ska totalt erhålla 93 852 197 nyemitterade aktier i Newton Nordic AB. Befintliga aktieägare i Bolaget kommer efter genomförandet av Transaktionen att ha ett aktieinnehav om cirka 50,22%. Transaktionen kommer att innebära en total utspädning om cirka 49,78%. Antal utestående aktier skulle i samband med Transaktionen öka från befintliga 94 706 531 till 188 558 728 aktier.

Influencer Panel Sweden AB är en ny digital mediaplattform byggd av influencers för influencers och har en lång erfarenhet inom digitalmarknadsföring och sociala medier. Bolaget är efter förvärvet numera ett helägt dotterbolag till Newton Nordic AB.

2022-03-01

Newton Nordic AB har hållit extra bolagsstämma den 28 februari 2022. Nedan följer
en sammanfattning av stämmans beslut. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att omvälja Danjal Kanani samt välja in Martin Roos och Daniel Daboczy som nya styrelseledamöter varav Martin Roos blev vald som styrelseordförande. Styrelsen består därefter av Martin Roos, Daniel Daboczy och Danjal Kanani. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna nyemittering av teckningsoptioner till The path less travelled AB.

2022-03-17

Bolagets huvudägare Danjal Kanani förvärvar ytterligare 14.145.525 aktier i Newton Nordic till ett värde av 7,0 Mkr och säljaren är investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Köpet uppgår till totalt 7 072 762 SEK och motsvarar 0,50 kronor per aktie. Både jag och mina partners har en mycket stark tilltro till Newton Nordic verksamhet och framtida tillväxtresa så när vi fick möjligheten att kunna få köpa ut tidigare huvudägare i bolaget så var beslutet

April 29, 2022

väldigt enkelt från vår sida”, säger Danjal Kanani VD i Newton Nordic AB. Newton Nordics huvudägare Webblagret i Sverige AB aktieinnehav uppgår efter förvärvet till totalt 107 997 722 aktier, vilket motsvarar en ägarandel om cirka 57,20%. Därutöver så äger även Danjal Kanani via privat innehav och via sitt bolag om totalt 1 048 597 aktier i Newton Nordic. Intresseanmälan att teckna aktier i Newton Nordic AB Som befintlig aktieägare i Newton Nordic AB så får du därför nu möjligheten att utöka din ägarandel i bolaget (se bifogad blankett). Styrelsen kommer endast att prioritera en bred teckning till ett begränsat belopp om 3.500 till 14.000 SEK i syfte att kunna erbjuda så många aktieägare som möjligt chansen att kunna utöka sin ägarandel i bolaget. Vid intresse att teckna en större aktiepost så ber vi er i stället att kontakta bolagets VD Danjal Kanani för en fortsatt diskussion. Emissionslikviden ska användas för att stärka bolagets allmänna finansiella ställning samt möjliggöra för bolagets expansion och tillväxtresa under kommande år.

Kort om Newton Nordic AB

Newton Nordic AB är ett publikt avstämningsbolag som har sitt säte i Linköping och bolaget har cirka 9 000 aktieägare varav bolaget huvudägare i bolaget är idag Webblagret i Sverige AB där Danjal Kanani är tillika VD och grundare. Newton Nordic verksamhet är fördelat på två olika segment, dels försäljning av hårdvara där bolaget utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustrin. Detta system används för direktsända Tv- produktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Bolaget säljer därutöver även en digital marknadsföringstjänst via sitt helägda dotterbolag Influencer Panel Sweden AB där bolaget har som målsättning att bli en av de marknadsledande inom detta segment under de kommande åren.

Styrelsen
2022-05-04

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Styrelsen

ir@newtonnordic.com

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com