LifeAirs konvertibelemission är fulltecknad och betald

Alla konvertibler har tecknats och betalats i LifeAirs konvertibelemission som den extra bolagsstämman den 10 januari 2018 beslutade om.

Konvertibelemissionen består av ett konvertibelt lån om 8 070 000 SEK genom emission av 2 017 500 konvertibler, envar om nominellt 4 SEK. Konvertibelemissionen kommer nu att registreras hos Bolagsverket. När registreringen hos Bolagsverket är klar kan konvertering till aktier ske till och med den 31 maj 2019 till en konverteringskurs om 4 SEK. Vid konvertering konverteras nominellt belopp och därpå upplupen ränta. Till följd av konvertering kan högst 2 017 500 aktier ges ut (exklusive upplupen ränta) och, för det fall full konvertering sker vid konvertibelns förfallodag, ytterligare högst 277 406 aktier ges ut, motsvarande den upplupna räntan. Om full konvertering sker medför emissionen en utspädning om ca 18,6 procent.

För ytterligare information kontakta:

Joakim Hansson
VD, LifeAir AB (publ)
070-961 56 10
joakim.hansson@lifeair.com

LifeAir-img

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2018 kl. 10:00 CET.


Om LifeAir

LifeAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lifeair.com.