Meddelande om avslutande av stabilisering och delvis utnyttjande av övertilldelningsoption i Truecaller AB (publ)

Goldman Sachs Bank Europe SE (“Goldman Sachs”) har, i egenskap av sin roll som Joint Global Coordinator och stabiliseringsansvarig, beslutat att avsluta stabiliseringsperioden i Truecaller AB (publ) (“Truecaller” eller “Bolaget”) avseende Bolagets B-aktier som handlas på Nasdaq Stockholm och delvis utnyttja övertilldelningsoptionen avseende 1 694 415 B-aktier i Truecaller. Inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att utföras.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade och befintliga aktier i Truecaller (“Erbjudandet”) och noteringen av Truecallers B-aktier på Nasdaq Stockholm, har Goldman Sachs möjlighet, i egenskap av Joint Global Coordinator och stabiliseringsansvarig att genomföra transaktioner som är utformade för att stabilisera, upprätthålla och på annat sätt stödja marknadspriset på Bolagets B-aktier på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Goldman Sachs har idag meddelat Truecaller sitt beslut att avsluta stabiliseringsperioden med hänsyn till Truecallers aktiekursutvecklingen i Bolagets B-akiter. Inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att utföras.

Stabiliseringstransaktioner har genomförts på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under perioden som började första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (8 oktober 2021) och avslutades 26 oktober 2021. Goldman Sachs har dock inte haft någon skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder. Under inga omständigheter har transaktioner genomförts till ett högre pris än det som angavs i Erbjudandet (52,00 kr per B-aktie).

Goldman Sachs meddelar härigenom, i egenskap av stabiliseringsansvarig, att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 på Nasdaq Stockholm och i den utsträckning som framgår nedan. Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har utförts under stabiliseringsperioden i enlighet med pressmeddelanden den 19 oktober, 22 oktober och 1 november 2021. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har utförts på Nasdaq Stockholm och inga stabiliseringsåtgärder har utförts på andra datum än de som anges nedan.

I samband med Erbjudandet har Sequoia Capital India, Atomico, Kleiner Perkins, Open Ocean and Zenith Venture Capital utfärdat en övertilldelningsoption till Goldman Sachs, Carnegie Investment Bank AB (publ), JP Morgan AG and Citigroup Global Markets Europe AG, vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från och med dagen för prissättningen av Bolagets aktier, att sälja ytterligare högst 9 456 520 B-aktier (motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet) till samma aktiepris som i Erbjudandet, det vill säga 52,00 kr per B-aktie, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Goldman Sachs meddelar härmed att övertilldelningsoptionen delvis har utnyttjats för att förvärva 1 694 415 B-aktier från Sequoia Capital India, Atomico, Kleiner Perkins, Open Ocean and Zenith Venture Capital. Följaktligen kommer 7 762 105 B-aktier i Bolaget som Goldman Sachs har lånat från Sequoia Capital India, Atomico, Kleiner Perkins, Open Ocean and Zenith Venture Capital för att täcka övertilldelning att återlämnas till Sequoia Capital India, Atomico, Kleiner Perkins, Open Ocean and Zenith Venture Capital.

Kontaktperson på Goldman Sachs är Laurent Bouquet; tel: +33 142121986, e-post: Laurent.Bouquet@gs.com)

Stabiliseringsinformation:
Emittent: Truecaller AB (publ)
Värdepapper: B-aktier (ISIN: SE0016787071)
Övertilldelningsoption: 9 456 520 B-aktier
Erbjudandepris: SEK 52,0 per B-aktie
Tradingsymbol (ticker): TRUE B
Stabiliseringsansvarig: Goldman Sachs Bank Europe SE

Stabiliseringstranskationer:

Datum Antal aktier Pris (lägsta) Pris (högsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
08 okt 2021 2 837 915 51,79 52 51,9775 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)
11 okt 2021 1 686 669 51,22 52 51,7962 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)
12 okt 2021 1 500 000 51,50 52 51,9133 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)
13 okt 2021 303 214 51,40 52 51,9796 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)
14 okt 2021 36 416 52,00 52 52,0000 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)
15 okt 2021 182 969 51,70 52 51,9794 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)
18 okt 2021 152 524 51,40 52 51,6651 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)
19 okt 2021 315 117 50,90 52 51,6518 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)
20 okt 2021 126 071 50,90 51,70 51,2629 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)
21 okt 2021 266 540 49,10 50,70 49,8084 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)
22 okt 2021 44 799 50,00 51,50 50,9338 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)
25 okt 2021 227 704 49,70 51,00 50,6920 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)
26 okt 2021 82 167 50,90 52 51,5905 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)

Detta meddelande är endast i informationssyfte och utgör inte ett erbjudande eller inbjudan att teckna, teckna eller på annat sätt förvärva eller avyttra värdepapper eller investeringsrådgivning i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller förvärv är olagligt, inklusive och utan begränsning, USA, Australien, Kanada eller Japan. Underlåtenhet att följa dessa begränsningar kan utgöra ett brott mot värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner.

Detta tillkännagivande är inte ett erbjudande av värdepapper i USA. De värdepapper som avses ovan har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering. Det har inte funnits och kommer inte att finnas något offentligt erbjudande av värdepapperen i USA.

För mer information, kontakta gärna:

Annika Billberg, Head of IR & Communication
+46 702 679791
annika.billberg@truecaller.com
 

Denna information är sådan information som Truecaller är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.

Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för cirka 280 miljoner aktiva användare, har laddats ned en halv miljard gånger och har hittills identifierat och blockerat mer än 30 miljarder oönskade samtal. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.