Meddelande om stabiliseringsåtgärder i Fluicell AB (publ) under perioden 27 april – 8 maj 2018

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Fluicell AB:s (”Bolaget” eller ”Fluicell”) aktier på Nasdaq First North Stockholm.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Stockholm (“Erbjudandet”) har Mangold möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på stamaktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Mangold har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Om stabilisering påbörjas kan den vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras i syfte att stödja marknadspriset på aktierna till pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Fluicell har utfärdat en övertilldelningsoption till Mangold, vilken kan utnyttjas helt eller delvis, att senast den 17 maj 2018 förvärva högst 327 000 nyemitterade aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av antalet nyemitterade aktier i Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, 15,00 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

Mangold har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq Stockholm enligt nedan. Kontaktperson på Mangold är Charles Wilken, tel: +46 8 5030 1558.

Stabiliseringsinformation

Emittent:                                        Fluicell AB (publ)
Instrument:                                   
Aktier (ISIN SE0010831321)
Erbjudandestorlek:                      
2 180 000 aktier
Övertilldelningsoption:                327 000 aktier
Erbjudandepris:                            1
5,00 SEK per aktier
Ticker:
                                           FLUI
Stabiliseringsansvarig:               
Mangold Fondkommission AB

Stabiliseringstransaktioner
Datum Kvantitet Pris (Högsta) Pris (Lägsta) Pris (Genomsnitt) Valuta Handelsplats
2018-04-27 120 000 14,01 12,75 13,38 SEK First North Stockholm
2018-04-30 60 000 12,70 12,00 12,40 SEK First North Stockholm
2018-05-02 SEK First North Stockholm
2018-05-03 SEK First North Stockholm
2018-05-04 SEK First North Stockholm
2018-05-07 31 157 11,64 11,50 11,59 SEK First North Stockholm
2018-05-08 2 477 11,58 11,58 11,58 SEK First North Stockholm


För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205,
victoire@fluicell.com


Kort om Fluicell
Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten Biopen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar™ Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mangold Fondkommission AB, telefon +46-8-5030 1550, är Bolagets Certified Adviser. Advokatfirman Delphi AB är legal rådgivare till Bolaget.

VIKTIG INFORMATION
Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Fluicell har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Fluicell AB 
Biotech Huset, Arvid Wallgrens Backe 20, SE-413 46 Göteborg
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com