Freedesk ingår avsiktsförklaring avseende omvänt förvärv med Northern CapSek Ventures AB

Freedesk AB (”Freedesk”) har idag undertecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek”). Förvärvet är avsett att finansieras genom en apportemission, genom vilken aktieägarna i CapSek blir majoritetsägare i Freedesk, ett s.k. omvänt förvärv. Freedesks verksamhet är därefter avsedd att ändras till CapSeks verksamhet. Till följd av den tilltänkta apportemissionen kommer Freedesks befintliga aktieägare att bli utspädda och bli aktieägare i ett bolag som bedriver en annan verksamhet än Freedesks befintliga verksamhet. Målsättningen är att aktien ska vara fortsatt noterad på AktieTorget. Beslut om omvänt förvärv av CapSek genom apportemission kräver godkännande vid extra bolagsstämma. Avsiktsförklaringen om omvänt förvärv är giltig till och med den 30 juli 2018 och förfaller därefter om inget avtal har ingåtts av Freedesk.

Ny verksamhet

Förvärvet är ett steg i en process där Freedesks verksamhet initialt kommer att bedrivas parallellt med CapSeks verksamhet. CapSek grundades i december 2017 och är ett bolag vars verksamhet består av investeringar i onoterade och/eller noterade verksamheter inom techsektorn. CapSek genomför i dagsläget en kapitalanskaffning och har för avsikt att innan det planerade omvända förvärvet genomföra ett antal investeringar. I dagsläget har bolaget en anställd, VD Peter Wendel. CapSek ägs till 100 % av Ekapaif AB (”Ekapaif”) med grundare och VD Peter Wendel. Ekapaif äger och förvaltar ett tiotal alternativa investeringsfonder som innehåller aktier i bolag inom framförallt IT-sektorn. CapSeks affärsidé är att investera i de identifierat bästa bolagen i Ekapaifs alternativa investeringsfonder. Dessa kommer vid investering att ha visat god utveckling, kapacitet och potential under en tid om 3-5 år i Ekapaifs alternativa investeringsfonder.

Styrelsens beslut att ingå rubricerade avsiktsförklaring grundar sig i en övertygelse om att CapSeks affärsidé är mycket intressant och att det är en förändring som kommer gynna aktieägarna i Freedesk. Det är också styrelsens bedömning att Freedesks nuvarande kärnverksamhet, att tillhandahålla portabla och flexibla ståbord och andra produkter för en mer aktiv vardag, skulle främjas av att drivas tillsammans med CapSek och Ekapaif.

Avsikt att avyttra Freedesks befintliga verksamhet 

Styrelsen har för avsikt att avyttra Freedesks nuvarande verksamhet till ett nybildat bolag, som ska fortsätta att bedriva den befintliga verksamheten (d.v.s. försäljning av bl.a. DeskRisers, Laptop Stand och Personal Space) inom Ekapaifs alternativa investeringsfonder. Denna verksamhet är planerad att ägas av bland annat VD Stefan Westergård och Ekapaifs alternativa investeringsfonder, och möjlighet kommer att erbjudas de vid tidpunkten befintliga aktieägare i Freedesk som önskar att bli delägare i det nya bolaget som kommer att arbeta vidare med Freedesks affärsverksamhet. Mer information om den planerade avyttringen kommer att presenteras i samband med kallelsen till extra bolagsstämma.

Fortsatt notering på AktieTorget och vägen framåt

Som ovan nämnts är avsikten att den nya verksamheten i CapSek ska vara noterad på AktieTorget. CapSeks verksamhet kommer att genomgå en ny noteringsprocess, vilken vid dateringen av detta pressmeddelande har inletts. Det finns ingen garanti att den nya verksamheten blir godkänd av AktieTorget. Beslut om förvärv av CapSeks verksamhet genom apportemission kräver ett godkännande vid extra bolagsstämma. Freedesk har för avsikt att kalla till extra bolagsstämma så snart AktieTorget har godkänt CapSeks verksamhet. I samband med detta kommer Freedesk även att publicera de exakta villkoren för apportemissionen och förvärvet av CapSeks verksamhet. Ovan nämnda avsiktsförklaring om omvänt förvärv är giltig till och med den 30 juli 2018 och förfaller därefter om inget avtal har ingåtts av Freedesk. I det fall inget avtal ingås mellan Freedesk och CapSek kommer Freedesk att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom kapitalanskaffning eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.

Nedan presenteras en turordning för de olika stegen i förvärvsprocessen:

i) Freedesk offentliggör avsiktsförklaring med CapSek;

ii) AktieTorget genomför en noteringsprövning av CapSeks verksamhet;

iii) AktieTorget godkänner CapSeks verksamhet för notering på AktieTorget;

iv) Slutligt avtal ingås mellan Freedesk och CapSek om förvärv av samtliga aktier i CapSek (senast 30 juni 2018);

v) Freedesk kallar till extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om förvärv av CapSeks verksamhet genom apportemission. Vid denna tidpunkt offentliggörs även villkor för apportemissionen samt memorandum;

vi) Freedesk får tillträde till aktierna i CapSek;

vii) Freedesk och CapSeks verksamhet bedrivs parallellt på AktieTorget; samt

viii) Freedesks nuvarande verksamhet avyttras till privat bolag som bedrivs i Ekapaifs alternativa investeringsfonder.

VD Stefan Westergård kommenterar:

”Jag har stort förtroende för Ekapaif AB och Peter Wendel och hans idé om hur man stöttar och utvecklar entreprenörsbolag. Ekapaif AB har många spännande bolag i sin portfölj och den respekt för entreprenörerna och förståelsen för förutsättningarna för ett mindre bolag i Peter Wendels fondmodell har spelat stor roll i detta beslut och jag ser fram emot att bedriva Freedesks verksamhet i Ekapaifs struktur.”

Peter Wendel, VD för Northern CapSek Ventures AB och Ekapaif AB kommenterar:

”Jag är glad att det gick att hitta en så kallad win-win för oss och Freedesk. Med detta ges förutsättningar att bedriva CapSeks verksamhet i en noterad miljö på AktieTorget och Freedesk får samtidigt en möjlighet att arbeta vidare med och utveckla sin spännande affärsverksamhet. Utöver aktuella innehav i Northern CapSek Ventures AB har vi många intressanta bolag i pipelinen som kommer placeras i bolaget och som vi tror kommer ge aktieägarna en intressant möjlighet att vara med på en spännande resa.”

För ytterligare information om Freedesk AB, vänligen kontakta:

Stefan Westergård, VD 

Telefon: 040-44 30 15

E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com 

För ytterligare information om Northern CapSek Ventures AB och Ekapaif AB, vänligen kontakta:

Peter Wendel, VD 

Telefon: 0733-13 00 95

E-post: peter.wendel@ekapaif.se 

Denna information är sådan information som Freedesk AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018. 

Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag

Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt. Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.