Misen Energy ansöker om avnotering av bolagets aktier

Årsstämman i Misen Energy AB (publ) (“Misen” eller “Bolaget”) beslutade den 28 juni 2024 att Bolaget ska träda i frivillig likvidation. Mot bakgrund av detta har Bolagets styrelse idag beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Misen offentliggjorde den 29 maj 2024 styrelsens förslag till årsstämman om att besluta om frivillig likvidation av Bolaget. Styrelsen offentliggjorde i samband med detta avsikten att ansöka om avnotering av Bolagets aktier som en konsekvens av den frivilliga likvidationen. Förslaget lämnades mot bakgrund av att Bolaget den 2 maj 2024 ingått ett aktieöverlåtelseavtal för att avyttra samtliga aktier i Bolagets operativa dotterbolag, Misen Enterprises AB (”Dotterbolaget”). Avyttringen av Dotterbolaget var villkorat av extra bolagsstämmas godkännande, vilket erhölls den 12 juni 2024.

Den 14 juni 2024 offentliggjorde Bolaget att försäljningen av samtliga aktier i Dotterbolaget hade slutförts. Eftersom Bolagets verksamhet i sin helhet bedrivits i Dotterbolaget innebär det slutliga genomförandet av försäljningen att det inte längre bedrivs någon operationell verksamhet i Misen. Den 28 juni 2024 beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att försätta Bolaget i frivillig likvidation och att Bolaget som en konsekvens därav ska ansöka om avnotering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Med anledning av att Misen inte längre bedriver någon verksamhet, och att Bolagets aktieägare beslutat om frivillig likvidation, uppfyller Bolaget inte längre noteringskraven på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Sista dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande när Bolaget erhållit bekräftelse därom från Nasdaq First North Growth Market.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:        +46 31 759 50 72
Mobil:     +46 709 45 48 48
E-post:    goran@misenenergy.se
               info@misenenergy.se

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01% av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Misen Energy AB (publ) erhöll rättigheterna till produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement No.3 (”JAANo.3“) som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte var att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
JAA No. 3 med tillägg och ändringar avslutades i juni 2018.Som ett resultat av detta erhöll Misen Energy AB (publ) kompensation för sin andel av återanskaffningsvärdet på tillgångarna i JA. I mars 2021 initierade Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB en investeringsskiljeprocess mot Ukraina (ICSID Case No. ARB/21/15) avseende Ukrainas brott mot investerares rättigheter som en följd av införandet av en 70% skatt på utvinning av naturtillgångar.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm. Misen Energy AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget följer därmed det regelverk som gäller för First North. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.