Modus Therapeutics Holding AB meddelar teckningskurs inför nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 1

STOCKHOLM, SVERIGE – 17 maj 2022: Modus Therapeutics Holding AB (”Modus Therapeutics” eller ”Bolaget”) meddelar idag att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 (”TO 1”) inleds den 19 maj 2022. Nyttjandeperioden löper från och med den 19 maj till och med den 9 juni 2022. Innehavare av TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Modus Therapeutics till en kurs om 7,30 SEK per aktie. Teckningskursen för TO 1 uppgår till den lägsta inom det kursintervall (7,30-8,80 SEK) som fastställdes i samband med Bolagets noteringsemission under 2021. Vid fullt nyttjande av TO 1 tillförs Modus Therapeutics cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av TO 1 måste teckna nya aktier genom nyttjande av TO 1 senast klockan 17:00 CEST den 9 juni 2022, alternativt sälja sina TO 1 senast den 7 juni 2022. Informationsblad och anmälningssedel hålls från och med den 19 maj 2022 tillgängliga på Modus Therapeutics (www.modustx.com), Sedermera Corporate Finance (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

TO 1 i sammandrag

 • Teckningskurs: varje TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Modus Therapeutics till en kurs om 7,30 SEK.
 • Emissionsvolym: Det finns 5 156 300 utestående TO 1. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 1 tillförs Modus Therapeutics cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader.
 • Antal nu utestående aktier i Bolaget: 16 100 050 stycken.
 • Vid fullt nyttjande av TO 1 kommer antalet aktier i Modus Therapeutics öka med 5 156 300 till 21 256 350 och aktiekapitalet öka med 309 378,00 SEK till 1 275 381 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 24 procent baserat på antalet aktier i Modus Therapeutics efter fullt nyttjande av samtliga TO 1.
 • TO 1 är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet “MODTX TO 1” och med ISIN SE0016075568.

Viktiga datum för TO 1

 • 19 maj 2022 Nyttjandeperioden inleds.
 • 7 juni 2022 Sista dag för handel av teckningsoptioner.
 • 9 juni 2022 Nyttjandeperioden slutar.
 • 14 juni 2022 Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad.
 • 5 juli 2022 Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier.

Informationsblad och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga på Modus Therapeutics (www.modustx.com), Sedermera Corporate Finance (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor från och med den 19 maj. Fullständiga villkor och anvisningar för TO 1 hålls tillgängliga via Modus Therapeutics hemsida.

Du behöver ta ställning som optionsinnehavare – så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 1

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla utan värde krävs att du tecknar nya aktier, genom nyttjande av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CEST den 9 juni 2022, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 7 juni 2022.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt

 1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.
 2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Denna folder kommer skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Modus Therapeutics.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Nordic Issuing. I samband med att anmälningssedel skickas in till Nordic Issuing ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel och informationsblad hålls tillgängliga på Modus Therapeutics (www.modustx.com), Sedermera Corporate Finance (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Nordic Issuing tillhanda senast klockan 17:00 CEST den 9 juni 2022. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Modus Therapeutics.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Modus i samband med optionsinlösen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information om optionsinlösen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

För mer information om Modus Therapeutics, vänligen kontakta:

John Öhd, VD, Modus Therapeutics

Telefon: +46 (0) 70 766 80 97

E-post: john.ohd@modustx.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se

Om Modus Therapeutics och sevuparin

Modus Therapeutics är ett svenskt bioteknikföretag med huvudkontor i Stockholm som utvecklar sevuparin med fokus på sjukdomar med högt medicinskt behov. Företagets fokus i närtid är att utveckla sevuparin för patienter med sepsis/septisk chock som är ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Modus Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth market (“MODTX”). Mer information finns på www.modustx.com

Sevuparin är ett innovativt patenterat polysackaridläkemedel i klinikfas med en multimodal verkningsmekanism, inklusive antiinflammatoriska, anti-adhesiva och antiaggregerade effekter. Sevuparin är en heparinoid med markant försvagade antikoagulationsfunktioner som gör att väsentligt högre doser kan ges jämfört med vanliga heparinoider, utan risk för blödningsbieffekter. Sevuparin utvecklas för närvarande i två formuleringar – en avsedd för intravenös dosering och en subkutan formulering som möjliggör dosering i öppenvård och hemmiljö.