Möjlighet att investera i ett innovativt medtechbolag som med en unik teknologi kan reducera sjukvårdskostnader och adresserar ett stort kliniskt behov

Introduktion

Ett av tio barn föds idag för tidigt och en stor del av dessa behöver intensivvård. Vården är komplicerad och vårdpersonalen står inför många svåra medicinska bedömningar där beslutsunderlaget ofta är bristfälligt. En av många utmaningar är att barnen har underutvecklade lungor som inte kan syresätta blodet, vilket kan leda till livshotande tillstånd. Dagens monitoreringsmetoder är riskfyllda och bristfälliga, varför det behövs ny modern medicinteknik som kan ersätta eller komplettera dagens standard-of-care.

GPX Medical har en patenterad lungövervaknings-teknologi som är en säker och icke-invasiv metod för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor som kan fylla en viktig plats i neonatalvården. Den möjliggör att allvarliga tillstånd kan behandlas omgående genom att den omedelbart varnar om komplikationer tillstöter. GPX Medical står nu redo att ta in kapital för sin framtida tillväxtresa. Med GPX Medicals produkt NEOLA® kan nya förutsättningar skapas för ett bättre omhändertagande, färre intensivvårdsdagar och i slutändan mindre sjuklighet för barnen i neonatalvården. Det tidigare moderbolaget Gasporox har inför noteringen delat ut sina aktier i GPX Medical till sina aktieägare. GPX Medical har därför inför noteringen redan cirka 1 400 aktieägare och uppnår därmed spridningskravet.

Ansvarig analytiker på Analyst Group kommenterar

”GPX Medical står inför en kommersialiseringsfas där CE-märkning, FDA-godkännande, marknadslansering och efterföljande försäljningsutveckling utgör viktiga milstolpar likväl som värdedrivare i aktien. Produktprototypen har i forskningsstudier redan visat sig uppfylla i huvudsak de nödvändiga funktions- och prestandakraven, vilket talar för en snabbare väg till marknaden.  Målsättningen är att validera NEOLA® under år 2022 och lansera första versionen under år 2023, där målbilden är att nå 10 procent av marknaden, motsvarande en försäljning om ca 600 miljoner kronor till år 2026. Med tydlig nytta för vården i kombination med rätt förutsättningar för tillväxt, utgör GPX Medical en intressant investeringsmöjlighet”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Om bolaget

GPX Medical bildades 2016 som ett separat dotterbolag till det noterade teknikföretaget Gasporox för att fokuserat utveckla medicinteknisk utrustning baserad på samma gasmätningsteknologi som Gasporox sedan tidigare kommersialiserat, för att i ett första steg bidra till en bättre vård av för tidigt födda barn. GPX Medical har sedan starten byggt en stabil grund för utvecklingen av lungövervakningsutrustningen NEOLA® (NEOnatal Lung Analyser), som adresserar den globala marknaden för neonatalintensivvård. NEOLA® är baserad på patenterad teknologi och innebär i praktiken en konstant övervakning av lungorna hos för tidigt födda spädbarn, och kommer att användas för att övervaka volymförändringar och syrgaskoncentration i lungan hos för tidigt födda barn.

Den långsiktiga ambitionen är att fortsätta utveckla fler medicintekniska produkter inom lungövervakning som även kan övervaka äldre barn, och i framtiden även vuxna. Då GPX Medicals teknologi kan tillämpas på andra delar av kroppen än bara lungorna kan ytterligare möjliga tillämpningar identifieras, idag har bolaget bland annat ett pågående projekt för att utvärdera potentialen inom diagnostik av bihåleinflammation.

Tre anledningar till att investera

  1. Bolaget har en unik teknologi med stor kommersiell potential på den växande globala marknaden för andningsutrustning inom intensivvården.
  • Bolagets patenterade teknologi är bevisad och har framgångsrikt kommersialiserats för andra applikationer av moderbolaget Gasporox.
  • Det finns ett starkt kliniskt behov av bolagets produkt, verifierat av såväl svenska som internationella Key Opinion Leaders inom neonatologi.

INFORMATION OM EMISSIONEN

Emissionsvolym:
ca 25,9 MSEK (inkl. övertilldelningsoption om ca 3,4 MSEK)
Teckningsperiod:
7 – 21 september 2020
Första handelsdag:
2 oktober 2020
Teckningsåtagande:
ca 80 %
Pre money-värdering:
ca 45 MSEK

Läs mer här: https://gpxmedical.se/investors/ipo-2020/