Moment Group föreslår ny ordförande, villkor i nyemission 23:3, teckningskurs 13,3 öre per aktie

Aktieägarna i nöjesbolaget Moment Group kallas till extra bolagsstämma fredagen den 29 januari 2021. Den extra bolagsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning.

Styrelsen har mottagit meddelande om att Otto Drakenberg önskar lämna sitt uppdrag som styrelseledamot i bolaget. Mot bakgrund av detta föreslår bolagets valberedning att Leif West utses till ny styrelseledamot. Styrelsen föreslår även att Leif West väljs till ny styrelseordförande för bolaget. Han är vd och koncernchef för Gelba-koncernen.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst
430 miljoner aktier och högst 1,72 miljarder aktier.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den föreslagna nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren är 23:3, innebärande att tre befintliga aktier ger rätt att teckna 23 nya aktier till teckningskursen 13,3 öre per aktie. Teckningstiden löper från 24 februari 2021 till 10 mars 2021.

Vidare föreslås en riktad nyemission av 151,21 miljoner aktier till teckningskursen 13,3 öre per aktie, i enlighet med den finansieringsöverenskommelse som aviserades den 27 november. Styrelsen föreslår även en riktad nyemission på 76,24 miljoner teckningsoptioner som emitteras vederlagsfritt.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire