Monivent AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Monivent AB ”Bolaget” utvecklar, tillverkar och säljer produkter i syfte att hjälpa nyfödda barn som är i behov av andningsstöd vid födseln. Nu gör Bolaget en emission inför notering för att kunna introducera produkten på marknaden och fortsätta sin expansion med fokus på strategiska partnerskap och storskalig produktion.

Monivent grundades 2013 och är stationerade i Göteborg. Bolaget är specialiserade på att utveckla och tillverka medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta andningsvården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Monivent har två produkter i sin produktportfölj, Monivent Neo100 och Monivent Neo Training.

Monivent Neo100 är en produkt anpassad för klinisk användning vid förlossnings- och neonatalavdelningar. Monivent Neo Training är en portabel produkt framtagen för utbildning och simuleringsträning på dockor. Monivent Neo Training har funnits på marknaden sedan 2017 och används för närvarande på sjukhus i Norge, Schweiz, Frankrike, Storbritannien och Australien.

Monivents affärsmodell är baserad på initial försäljning av bolagets system som helhet, vilket inkluderar monitor och mjukvara, laddningsstation samt sensormoduler. Ansiktsmask och adapter kommer säljas som engångsartiklar och Bolagets sensormodul kommer regelbundet att behöva bytas ut. De olika delarna av produkten kommer därmed att generera återkommande försäljningsintäkter till Bolaget. Bolagets slutkund anses framförallt utgöras av inköpsansvariga på förlossnings- och neonatalavdelningar.

Karin Dahllöf, VD för Monivent, kommenterar

”När ett nyfött barn inte börjar andas är det bråttom. Sjukvårdspersonalen måste agera snabbt – inom en minut bör barnet få hjälp att börja andas. Situationen är inte ovanlig, men ofta väldigt stressig. Personalen måste vara beredd att tvinga ner luft i det nyfödda barnets lungor. Det sker antingen med hjälp av en blåsa som pumpas för hand eller en maskin som automatiskt flödar luft – i båda fallen måste luftflödet justeras manuellt. Får barnet för stor volym luft kan det få bestående vävnadsskador på lungorna eller till och med hjärnblödning. Får det för lite luft tillförs inte tillräckligt med syre med risk för hjärnskada. Idag finns det inget bra verktyg som visar volymen som ges till barnet. Vårt kompetenta team, med omfattande kunskap och erfarenhet inom området, har därför tagit fram en unik och patenterad lösning som mäter luftflödet till barnet direkt i den ansiktsmask som används för att förse barnets lungor med luft.

Monivent befinner sig just nu i en mycket intensiv fas. Vi har redan en produkt på marknaden, Monivent Neo Training, avsedd för träning och utbildning och vi har fullt fokus på att färdigställa versionen för användning på nyfödda i förlossningsrummet, Monivent Neo100. Vår bedömning är en riktad och selektiv marknadslansering av Monivent Neo100 kommer att kunna ske under det andra kvartalet 2020. Genom finansieringen i samband med noteringen kommer bolaget att tillföras det rörelsekapital som krävs inför kommande expansion av verksamheten. Jag vill hälsa dig varmt välkommen att som aktieägare följa med på den spännande resan vi har framför oss, när vi nu närmar oss lansering av en produkt som verkligen kan göra skillnad för våra minsta patienter.”      

Erbjudandet

Teckningstiden i bolagets kommande nyemission av units om cirka 19,7 MSEK inleds den 6 februari 2020 och avslutas den 20 februari 2020. Monivent har på förhand skriftligen avtalat om cirka 60 procent av nyemissionen genom teckningsförbindelser. Erbjudandet består av upp till 2 723 598 aktier och totalt upp till 907 866 teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fulltecknad nyemission (19,7 MSEK) och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna (7,4 MSEK) tillförs Monivent totalt cirka 27,2 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 2,5 MSEK (varav cirka 1,8 MSEK avser den initiala emissionen och cirka 0,7 MSEK är hänförligt till de vidhängande teckningsoptionerna vid fullt nyttjande).

Notering på Spotlight Stock Market

Monivent AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst cirka 80 procent av emissionen tecknas och Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas.

 

Erbjudandet i sammandrag

Kortnamn: MONI
ISIN: SE0013512282
Teckningsperiod: 6 februari – 20 februari 2020
Teckningspost: Minsta teckningspost är 250 units (motsvarande 5 437,50 SEK)
Emissionsvolym: Cirka 19,7 MSEK. Erbjudandet omfattar högst 2 723 598 aktier och totalt upp till 907 866 teckningsoptioner av serie TO.
Units: En (1) unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.
Teckningskurs: 21,75 SEK per unit. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt (priset per aktie uppgår således till 7,25 SEK).
Första dag för handel: Första dag för handel är beräknad att bli den 17 mars 2020.
Värdering (pre-money): Cirka 19,1 MSEK.

 

Bolagets tillväxtprospekt, tillsammans med tilläggsdokument, kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Wollert
Head of Listing, Spotlight Stock Market
+46 8 511 68 008

listing@spotlightstockmarket.com