My Beat offentliggör att en avsiktsförklaring gällande köp av Karma Mobil AB har ingåtts.

Den 12 december 2022 har My Beat AB ingått en avsiktsförklaring om köp av alla aktier i Karma Mobil AB. Parterna har kommit överens om den övergripande strukturen för Transaktionen, innehållandes indikativa förhandlingsöverenskommelser om bland annat köpeskilling, metod för erläggandet av vederlaget samt övriga villkor för Transaktionen, samt exklusivitet i fortsatt förhandling. 

Syftet med My Beats planerade förvärv av Karma Mobil är att skapa ett starkare bolag med bästa möjliga förutsättning för tillväxt och god ekonomi. Genom att hantera den gemensamma kundbasen med en uppsättning av system och organisation nås stora kostnadsfördelar. I och med avsiktsförklaringen initieras ett projekt för att se på optimal drift framöver av de två bolagens kundbaser.

Parterna har som mål att ingå överlåtelseavtal ca den 23 dec 2022. En förutsättning för att slutgiltigt överlåtelseavtal ingås är att bolagen genomgått godkänd DD och att relevanta godkännande är erhållna. 

Det är inte planerade några ändringar i styrelsen. Styrelsen kommer att komma med förslag till styrelsesammansättning inför nästa bolagstämma.

VD My Beat AB, Fredrik Horn-Berlin kommenterar:

”Karma Mobil AB och My Beat AB har stora likheter gällande erbjudande och målgrupp. Båda bolagen använder dessutom samma nätoperatör vilket gör att våra kunder har samma kvalitet när det gäller uppkoppling i sina abonnemang. Genom att driva kundmassan i gemensamma system och med gemensamma resurser ser vi att vi kan uppnå en bättre affär, starkare erbjudande och förbättrade möjligheter för ytterligare tillväxt.”

VD Karma Mobil AB, Kristoffer Engardt kommenterar:

”Med det planerade uppköpet ser vi stora synergieffekter samtidigt som våra kunder fortsättningsvis kan tillgodogöra sig den tjänst och servicenivå som de idag uppskattar. Båda bolagen har fokuserat på att bygga upp sina erbjudanden mot en liknande målgrupp och satsar stort på att vara tillgängliga för sina kunder för att ge den bästa upplevelsen.

Köpeskilling

Vid ett eventuellt slutgiltigt överlåtelseavtal består den planerade köpeskillingen av aktier och skuldebrev. 

                            2.075.000 aktier i My Beat AB

                            Skuldebrev om totalt 4,8 MSEK med förfall fördelat över tre datum.

Vid ett slutgiltigt överlåtelseavtal kommer aktierna i uppgörelsen nyemitteras. My Beat AB har idag 11 355 747 st aktier och efter en sådan emission kommer bolaget ha 13 430 747 st aktier. Ägarandelen I my Beat AB för tidigare ägare i Karma Mobil AB kommer således bli ca 15,45 %. 

Utspädningseffekten i procent för existerande ägare i My Beat AB bli ca 15,45 % och existerande ägare i My Beat AB kommer med detta inneha ca 84,55 % av aktierna efter ett köp. 

Finansiell information om Karma Mobil AB

2022 I perioden fram till 30 september. 

Eget kapital: 324 482 SEK

Antal anställda: 2 personer

Etableringsår: 2019 

Omsättning i perioden: 3 050 536,94 SEK 

Beräknat resultat i perioden: – 1 912 302,25 SEK 

För mer information om My Beat, vänligen kontakta:

Fredrik Horn-Berlin

VD, My Beat AB

+46 734259827

fredrik@mybeat.se

www.mybeat.se

Denna information är sådan information som My Beat AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2022.

Om My Beat AB

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre.

Fler artiklar om My Beat AB