myFC offentliggör tilläggsprospekt i samband med företrädesemissionen

Styrelsen i myFC Holding AB (publ) (”myFC” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det prospekt avseende inbjudan till förvärv av aktier i MyFC Holding som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 29 mars 2019 (”Prospektet”).

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. 

Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget genom ett pressmeddelande den 11 april 2019 offentliggjort att Bolaget fått en tilläggsorder på 2 000 JAQ Hybrid med tillhörande bränslekort från japanska Lightec.

Tilläggsprospektet, vilket idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, skall läsas tillsammans med Prospektet i alla avseenden. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängligt på MyFC Holdings hemsida www.myfcpower.com/investor-relations/prospect och på Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida (www.hagberganeborn.se) samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Investerare som före offentliggörande Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av Units i Erbjudandet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 17 april 2019. Återkallelse ska ske skriftligen till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, Vallhallavägen 124, 114 41 Stockholm, eller via e-mail till info@hagberganeborn.se. Investerare som har anmält sig för teckning av Units genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer förbli bindande och om investerare önskar att kvarstå vid sin teckning av Units behöver denne ej vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om erbjudandet hänvisas till Prospektet som tillsammans med Tilläggsprospektet hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, https://myfcpower.com/investor-relations/prospect.

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83

Certified Advisor:
Avanza Bank
E-mail: corp@avanza.se
Telefon: +46 (8) 409 421 20

Om myFC
myFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller. myFC utvecklar teknologi där batterier och bränsleceller samexisterar och som laddas med ett grönt, vätgasskapande bränsle bestående av vatten, salt och reaktionskomponenter. Företagets erbjudande LAMINA MAX, LAMINA INcase och JAQ Hybrid riktar sig mot smartphoneindustrin medan LAMINA REX vänder sig till fordonsindustrin. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök www.myfcpower.com