MyFC:s nyemission övertecknad

Vid extra bolagsstämma i myFC Holding AB (”myFC”) den 9 maj 2018 beslutades om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna samt, vid eventuell överteckning, ett övertilldelningsutrymme genom en separat riktad emission utan företräde.

Nyemissionen avsåg högst 25 011 709 aktier och övertilldelningsutrymmet avsåg högst 8 330 000 aktier. Emissionskursen var 3 SEK per aktie. Tre gamla aktier berättigade till teckning av två aktier. Teckning med och utan företrädesrätt löpte under perioden 23 maj – 11 juni 2018.

Nyemissionen har avslutats. Totalt tecknades 32 307 523 aktier, varav 22 621 928 med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter) och 9 685 595 utan företrädesrätt. Nyemissionen tecknades därmed till ca 129,2 procent. Teckning från garantikonsortiet behöver således inte tas i anspråk.

Med anledning av föreliggande överteckning har styrelsen beslutat att utnyttja det tillgängliga övertilldelningsutrymmet för en separat riktad emission om 7 295 814 aktier. Samtliga som tecknat aktier i nyemissionen får därmed full tilldelning.

      Vi arbetar redan för fullt med att implementera vår reviderade strategi, och står nu mycket väl rustade för att fortsätta vår offensiva satsning mot det marknadsbehov vi identifierat i batteridrivna mobila enheter och elfordon, säger Björn Westerholm, vd för myFC. 

      Det är glädjande att företrädesemissionen blev övertecknad och att vi kan nyttja övertilldelningsemissionen. Vi tackar våra ägare, inte minst våra institutionella ägare, för deras fortsatta förtroende, säger Jörgen Lantto, styrelseordförande för myFC.

Nyemissionen tillför myFC ca 96,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Registrering av emissionen beräknas ske cirka tre veckor efter det att fullständig teckningslikvid har erhållits. Efter registrering av nyemissionen kommer antalet aktier i myFC att uppgå till totalt 69 825 087.

Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske efter slutavräkning.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2018 kl. 15:55 CET.  

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83

Om myFC
MyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som utvecklar gröna energilösningar och marknadsför de underliggande tekniska komponenterna och fördelarna med företagets patenterade teknik till smartphonevärlden, powerbanktillverkare och tillverkare (OEM) i fordonsindustrin. myFC lanserade under 2017 produktplattformen JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar. JAQ Hybrid är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk. MyFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. MyFC Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök 
www.myfcpower.com.