Nattaro Labs AB offentliggör delårsrapport 1, 2024

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – mars 2024. Rapporten i sin helhet finns bifogad som dokument samt på Bolagets hemsida (www.nattarolabs.com). Nedan följer kommentar och sammanfattning av rapporten.

Första kvartalet 2024-01-01 – 2024-03-31

  • Koncernens omsättning uppgick till 1 408 TSEK (1 201) för första kvartalet, vilket innebar en ökning med 17 %. Moderföretagets omsättning uppgick till 1 482 TSEK (1 187), vilket innebar en ökning med 25 % i jämförelse med samma period föregående år.
  • Koncernens intäkter uppgick till 1 725 TSEK (1 662) för första kvartalet, vilket innebar en ökning med 4 %. Moderföretagets intäkter för samma period uppgick till 1 800 TSEK (1 648), vilket innebar en ökning med 9 % i jämförelse med samma period föregående år.
  • Koncernens resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -1 049 TSEK (-1 220). Moderföretagets resultat efter skatt uppgick till -998 TSEK (-1 236).
  • Resultat per aktie* för bolaget uppgick till -0,08 SEK (-0,15) före utspädning, -0,08 SEK (-0,15) efter utspädning.
  • Koncernens soliditet uppgick till 72 % (69 %). Moderföretagets soliditet uppgick till 73 % (69 %).
  • Koncernens bruttovinst uppgick till 76 % (83 %). Moderföretagets bruttovinst uppgick till 73 % (83 %)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2024-03-31 uppgick totalt antal aktier till 20 233 624.

VD Carl-Johan Gustafson kommenterar

Nattaro Labs visade ett väsentligt förbättrat resultat 2023 med en högre omsättning och ett förbättrat kassaflöde. Första kvartalet 2024 bygger vidare på den grund som möjliggjorts genom en effektivare kostnadsbas och ökande internationell tillväxt.

Inledningen av året har vi huvudsakligen fokuserat på att stärka den internationella försäljningen och vidareutveckla de samarbeten som inleddes under föregående år. Vägglusproblematiken är en global utmaning och de stora tillväxtmöjligheterna ligger i fortsatt internationalisering. Den ökade omsättningen under 2023 beror främst på en större andel internationell försäljning, även om Sverige fortfarande är vår största enskilda marknad. Trots ett svagare första kvartal på vår hemmamarknad, jämfört med föregående års starka inledning, har den internationella tillväxten bidragit till en högre totalomsättning under årets första kvartal.

Aktiviteter på utvalda europeiska marknader har genomförts för att skapa förutsättningar för ökad tillväxt. Länder som Frankrike, Spanien och Storbritannien erbjuder en större marknadspotential än Sverige. Förutom större befolkningsmängd leder deras höga urbanisering och omfattande turism till utbredda problem med vägglöss. För att öka vår synlighet på dessa marknader har vi lanserat en franskspråkig version av vår engelska hemsida, och arbetar med att utveckla en spansk version. Under första kvartalet har vi även expanderat vår verksamhet till Spanien och Italien genom att etablera samarbeten med nya distributörer, vilka nu erbjuder Nattaros produktsortiment till professionella skadedjursbekämpningsföretag. 

Vi har lanserat en förbättrad version av vårt doftbete till Nattaro Scout på alla marknader. Detta nya doftbete är resultatet av flera års forskning och utveckling för att möta våra kunders behov av ett temperaturtåligt bete med förlängd hållbarhet. Tack vare en ny teknik har vi lyckats fördubbla hållbarhetstiden till 24 månader från tillverkning, samtidigt som behovet av långtidslagring i kyl eliminerats utan att kompromissa med doftbetets erkända effektivitet. Produkten är nu väsentligt bättre anpassad för den volymproduktion som krävs för att möta den växande efterfrågan.

Arbetet med den nya tekniken i doftbetet har samtidigt tagit oss närmare nya intäkter. Som tidigare nämnts, har vi identifierat en affärsmöjlighet i att den professionella skadedjursbranschen alltmer arbetar med uppkopplade övervakningsfällor. En avgörande nyckelkomponent i fällor riktade mot vägglöss är vårt patenterade doftbete. Tack vare den nya tekniken kan vi förlänga tiden doftbetet är aktivt och har därmed möjlighet att leverera de långtidsverkande produkter som krävs för internationella partnerskap kring uppkopplade vägglusfällor.

Sammantaget pekar resultaten från första kvartalet på att nuvarande strategi är rätt väg framåt. Våra ansträngningar börjar bära frukt och en robust grund är lagd för fortsatt utveckling. Tack vare vårt unika erbjudande och de globala möjligheter som identifierats, ser vi mycket positivt på Nattaro Labs framtid.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2024-01-01 – 2024-03-31

  • Bolaget meddelar att företaget Pro Control SL är ny distributör i Spanien.
  • Förbättrat doftbete till produkten Nattaro Scout med ny teknik som fördubblar hållbarhetstiden till 24 månader från produktionsdatum och som eliminerar behov av långtidslagring i kyl.
  • Bolagets nya doftbete lanseras på mässor i Spanien, Italien och Storbritannien.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Bolaget publicerar franskspråkig hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
carl-johan@nattarolabs.com

_____________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com