Nattaro: Nattaro Labs AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Nattaro Labs AB (”Bolaget”) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst cirka 53 procent av emissionen (motsvarande 8 MSEK) tecknas och Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas. Bolaget är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag med fokus på innovativa produkter och hållbara lösningar för att bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss.

Nattaro Labs är ett bioteknikföretag med ursprung i unik forskning om vägglöss hos Feromongruppen vid Lunds universitet. Bolagets drivkraft är att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. I nära samarbete med saneringsbranschen, utvecklar, marknadsför och säljer företaget egenutvecklade produkter för en bevisat effektiv och långsiktigt hållbar bekämpning. Nattaros affärsidé är att möjliggöra tidig upptäckt och tillhandahålla förebyggande skydd för att minska kostnader och ge “nattaro” – peace of mind – till alla de som riskerar att utsättas för angrepp av vägglöss.

Bolaget kombinerar djup specialistkunskap med egenutvecklade patenterade och proaktiva lösningar för en växande världsmarknad. Vägglusangrepp orsakar fysiskt lidande för den drabbade individen men även väldigt stora kostnader i samband med sanering och hantering av angrepp. Till skillnad från vanligt förekommande reaktiva vägglusprodukter som kemiska bekämpningsmedel presenterar bolaget ett proaktivt värdeerbjudande som skyddar och hjälper såväl innan som efter vägglusproblem.

”De senaste decennierna har förekomsten av vägglöss ökat explosionsartat både i Sverige och världen. Denna globala utmaning fick grundarna av Nattaro Labs att 2011 enas kring en vision om att utveckla nya metoder för att effektivt förebygga och bekämpa vägglöss, baserad på mångårig forskning vid Lunds universitet. Ingen ska behöva få sin nattsömn störd av blodsugande vägglöss. Tio år senare står nu Nattaro rustade och redo att ta steget fullt ut mot visionen att bekämpa problemet med vägglöss – på global nivå. Noteringsemissionen kommer innebära att vi bättre kan möta den efterfrågan som finns över hela världen. Kapitaltillskottet kommer möjliggöra investeringar i fortsatt internationell försäljningstillväxt, satsningar på marknaden i USA samt ytterligare marknader för bolagets produkter”, säger Carl-Johan Gustafson, VD i Nattaro Labs AB.

Emissionslikviden är avsedd att finansiera sälj- och marknadsföringsaktiviteter, bl a rekrytera ny personal och satsning på marknaden i USA. Likviden kommer också att användas för produktion, produktutveckling, patent och marknadstillstånd. Utöver det avser emissionen att stärka rörelsekapitalet.

Erbjudandet

Allmänheten i Sverige samt professionella investerare i Sverige och internationellt erbjuds möjlighet att teckna units i Nattaro Labs. Varje unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Minsta teckningspost är 600 units motsvarande 4 200 SEK. Emissionen avser endast nyemitterade aktier och teckningsoptioner och genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Erbjudandet omfattar maximalt 2 142 856 units. Vid övertecknad emission kan styrelsen i Bolaget komma att besluta om ytterligare tilldelning om upp till 428 570 units motsvarande cirka 3 MSEK.

En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO 1). Teckningskursen är 7 SEK per unit. Courtage utgår ej.

Teckning av units ska ske under tiden från den 8 november 2021 till och med den 19 november 2021.

Två (2) teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att mellan 10 januari och 21 januari 2023 teckna en (1) aktie till 9 SEK.

Nattaro Labs AB:s värdering uppgår till cirka 39,2 MSEK (pre-money).

Notering på Spotlight Stock Market

Nattaro Labs AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel i aktien beräknas till den 10 december och handel i teckningsoptionen beräknas till den 23 december 2021.

Kortnamn: NATTA
ISIN: SE0016844534
Första dag för handel är planerad till den 10 december 2021.

Rådgivare och emissionsinstitut

Göteborg Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission är Bolagets emissionsinstitut.

Nattro Labs memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com samt på www.nattarolabs.com . Memorandumet kommer under teckningsperioden även att finnas tillgängligt hos Bolagets emissionsinstitut Aqurat Fondkommission på www.aqurat.se/nattarolabs2021 samt hos Bolagets finansiella rådgivare Göteborg Corporate Finance på www.gcf.se

Teckning av aktier kan ske digitalt från och med den 8 november med BankID på www.aqurat.se/nattarolabs2021

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23 carl-johan@nattarolabs.com

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i
Lund. Nattaro Labs aktie är planerad att noteras på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Första dag för handel är planerad att bli den 10 december 2021. Läs mer på www.nattarolabs.com