Nattaro Labs AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Nattaro Labs AB (”Bolaget” eller ”Nattaro Labs”) är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag med innovativa produkter och hållbara lösningar för att bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss.

Nattaro Labs är ett bioteknikföretag med ursprung i forskning om vägglöss hos Feromongruppen vid Lunds universitet. Bolagets drivkraft är att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsuande vägglöss. I nära samarbete med saneringsbranschen, utvecklar, marknadsför och säljer företaget egenutvecklade produkter för en bevisat effektiv och långsiktig hållbar bekämpning. Nattaros affärsidé är att möjliggöra tidig upptäckt och tillhandahålla förebyggande skydd för att minska kostnader och ge "nattaro" – peace of mind – till alla de som riskerar att utsättas för angrepp av vägglöss.

Nattaro Labs första produkt är den patenterade vägglustejpen Nattaro Safe, som används som förebyggande skydd och för en kontinuerlig bekämpning av vägglöss. Till skillnad från majoriteten av befintliga bekämpningsprodukter fungerar Nattaro Safe förebyggande och kunderna kan arbeta proaktivt med produkten. Utöver vägglustejpen så har Bolaget, i ett nära samarbete med sängtillverkaren Hilding Anders, utvecklat ett sortiment madrasskydd under namnet Bed Bug Protector. Bolagets tredje produkt, Nattaro Scout, är en fälla med doftbete som används i syfte att minska risken för vägglusangreppets spridning.

Carl-Johan Gustafson, VD för Nattaro Labs AB, kommenterar
De senaste decennierna har förekomsten av vägglöss ökat explosionsartat både i Sverige och världen. Denna globala utmaning fick grundarna av Nattaro Labs att 2011 enas kring en vision om att utveckla nya metoder för att effektivt förebygga och bekämpa vägglöss, baserad på mångårig forskning vid Lunds universitet. Ingen ska behöva få sin nattsömn störd av blodsugande vägglöss. Tio år senare står nu Nattaro rustade och redo att ta steget fullt ut mot visionen att bekämpa problemet med vägglöss – på global nivå. Noteringsemissionen kommer innebära att vi bättre kan möta den efterfrågan som finns över hela världen. Kapitaltillskottet kommer möjliggöra investeringar i fortsatt internationell försäljningstillväxt, satsningar på marknaden i USA samt ytterligare marknader för bolagets produkter.

Erbjudandet
Allmänheten samt professionella investerare i Sverige och internationellt erbjuds härmed möjlighet att från den 8 november till och med den 19 november 2021 teckna units i Nattaro Labs. Emissionen av units avser endast nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 och genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen per units är 7 SEK och minsta teckningspost är 600 units, motsvarande 4200 SEK. Erbjudandet omfattar maximalt 2 142 856 units motsvarande en emissionslikvid om cirka 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,5 MSEK. Lägsta nivå för genomförandet av Erbjudandet är 8 MSEK. Vid övertecknad emission kan styrelsen i Bolaget komma att besluta om ytterligare tilldelning om upp till 428 576 units motsvarande ca 3 MSEK.

Emissionslikviden är avsedd att finansiera bolagets marknadspenetration inom Sverige och i Västeuropa, samt att etablera sig på marknaden i USA. Bolaget ska utöka den amerikanska satsningen genom Nattaro Labs nya säljansvarige i Nordamerika. Vidare kommer Nattaro Labs att öka sina säljinsatser mot flera segment men även ta steget ut mot nya marknader.

Notering på Spotlight Stock Market
Nattaro Labs AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst cirka 53 procent av emissionen (motsvarande 8 MSEK) tecknas och Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas.

Information om aktien
Kortnamn: NATTA

ISIN för aktien: SE0016844534
Teckningskurs: 7 SEK per unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en teckningsoption (TO 1). Courtage utgår ej.
Innehavare äger rätt att för två (2) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 9 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 10 januari 2023 till och med den 21 januari 2023. Teckningsoptionen avses att börja handla den 23 december 2021. Fullständiga villkor för teckningsoption av serie TO 1 finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.nattarolabs.se
Första dag för handel: Preliminär första dag för handel är 10 december 2021.  

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Henrik Nordberg
Head of Listing, Spotlight Stock Market
+46 8 511 68 008
listing@spotlightstockmarket.com