NeoDynamics genomför en riktad nyemission om cirka 90 MSEK och kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics” eller ”Bolaget”) föreslår att en extra bolagsstämma sammankallas för att besluta om bland annat en riktad nyemission till en begränsad grupp investerare (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen föreslås vara 3,71 SEK per aktie och är fastställd genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Nyemissionen kan tillföra Bolaget cirka 90 MSEK före emissionskostnader. Genom Nyemissionen kan Cardeon Futuring Finance (”Cardeon”) – med styrelseordförande Masoud Khayyami tillsammans med övriga i ledningsgruppen – bli en av de större ägargrupperingarna i NeoDynamics. Även nederländska Nyenburgh Holding BV (”NYIP”) deltar i Nyemissionen.

Nyemissionen omfattar 24 243 641 aktier till en teckningskurs om 3,71 SEK per aktie. Teckningskursen innebär en rabatt om 13,7 procent jämfört med stängningskursen för NeoDynamics aktie på Spotlight Stock Market per den 21 oktober 2020. Bolaget har gjort bedömningen att teckningskursen är marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden och att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra Nyemissionen. Nyemissionen förutsätter beslut från extra bolagsstämma som kommer hållas den 19 november 2020, för vilken kallelse offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Syftet med Nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka Bolagets finansiering på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt bredda ägarkretsen med institutionella ägare.

Emissionslikviden ska främst användas för att finansiera verksamheten. NeoDynamics planerar att starta försäljning av sitt nya system för ultraljudsledd vävnadsprovtagning NeoNavia i Storbritannien, Sverige och Tyskland i slutet av 2020 samt att det under 2021 också ska bli tillgängligt i USA. Systemet ska initialt användas för att förbättra diagnostiken av bröstcancer.

NeoDynamics nya produkt har med sin mikropulsteknik förutsättningar att väsentligt förbättra bröstcancerdiagnostiken och etablera sig som en ny global standard. Cardeon kommer att ta en aktiv roll för att stötta NeoDynamics långsiktigt och därmed säkerställa arbetet med att etablera NeoNavia som framtidens system för precisionsbiopsi”, säger Masoud Khayyami, ordförande i Cardeon Futuring Finance.

Cardeon erbjuder finansiering till nordiska innovativa företag inom life science med potential att förändra den globala marknaden. Cardeon är största ägare bland annat i de noterade bolagen SpectraCure, Lumito och Prolight Diagnostics. Masoud Khayyami har gedigen erfarenhet såväl från forskning, medicin, medicinteknik, och entreprenörskap och är VD i SpectraCure och ordförande i flera andra bolag, såsom Lumito och Prolight Diagnostics.

Nyenburgh Holding BV är en dedikerad investerargrupp inom life science, baserad i Amsterdam. NYIP har ett starkt fokus på europeiska bioteknik- och läkemedelsbolag som utvecklar innovativa lösningar för människors hälsa. NYIP väljer ut investeringarna utifrån en grundlig utvärderingsprocess som undersöker den framtida potentialen för innovationen ifråga.

 ”Vi välkomnar en långsiktig finansiär som Cardeon med en befintlig portfölj av innovativa bolag inom cancerområdet och ser ljust på synergimöjligheter och framtida samarbeten på cancermarknaden. Vi välkomnar också Nyenburgh Holding BV som en ny initierad ägare” säger Anna Eriksrud CEO NeoDynamics.

Genom Nyemissionen kan det totala antalet aktier i Bolaget öka med högst 24 243 641 aktier, från 36 006 951 aktier till 60 250 592 aktier. Aktiekapitalet kan genom Nyemissionen öka med högst 2 424 364,10 SEK, från 3 600 695,10 SEK, till 6 025 059,20 SEK.

Nyemissionen kan innebära en utspädningseffekt om cirka 40,2 procent baserat på antalet aktier i Nyemissionen delat med det totala antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen. De nya aktierna berättigar till utdelning när Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och aktierna är införda i den av Euroclear förda aktieboken.

För att finansiera Bolagets verksamhet till dess att emissionslikviden från Nyemissionen tillfaller Bolaget, har Bolaget ingått ett låneavtal med Cardeon avseende ett brygglån (”Brygglånet”). Brygglånet uppgår till totalt 10 MSEK och löper med en årlig ränta om 12 procent samt en uppläggningsavgift om 4 procent av det nominella lånebeloppet. Brygglånet, upplupen ränta och uppläggningsavgiften förfaller till betalning den 31 december 2020 om återbetalning inte dessförinnan skett. Återbetalning av Brygglånet, inklusive uppläggningsavgiften, till Cardeon avses ske genom kvittning mot aktier i Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                        

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). telefon: +46 708 444 966, e-post: anna.eriksrud@neodynamics.se,eller:

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ), telefon +46 708 519 648, e-post: jorgen.vrenning@neodynamics.se

Rådgivare

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat Stockholm Corporate Finance AB som Sole Manager och Bookrunner. Qap Legal Advisors AB agerar legal rådgivare till Bolaget.

Denna information är sådan information som NeoDynamics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2020 kl. 23:20 CEST.

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av pulstekniken som underlättar nålinförsel och ger precision vid placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om pulstekniken

Den patenterade pulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsinålen, oberoende av vävnadstyp. Drivenheten som genererar pulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance AB är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 50 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Om Cardeon Futuring Finance

Cardeon Futuring Finance AB är ett svenskt investmentbolag inom life science med säte i Lund. Bolaget investerar i nordiska innovativa företag och startups, noterade såväl som onoterade företag, som har potential att göra skillnad på den globala marknaden. Cardeons egenutvecklade och välfungerande investeringsprocess har resulterat i en portfölj som idag består av sju bolag inom medtech, varav tre är noterade på olika marknadsplatser. Bolagen i Cardeons portfölj har tillgång till såväl global erfarenhet i marknadsetablering och nätverk av teknisk expertis, som rådgivare inom finans, patent och legala frågor, samt internationella distributörer. Portföljen kommer att fortsätta växa, samtidigt som bolaget planerar för egen börsintroduktion år 2021. www.cardeon.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan om erbjudande, att förvärva eller teckna, några värdepapper i NeoDynamics i någon jurisdiktion, varken från NeoDynamics eller någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Stockholm Corporate Finance AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. En investerare ska således inte för något syfte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 och får inte erbjudas eller säljas i USA. Bolaget kommer inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. NeoDynamics har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av ”investment professionals” i artikel 19.5 i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer tillsammans kallas ”relevanta personer”). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte eller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar NeoDynamics avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för NeoDynamics framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där NeoDynamics verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller,

i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att NeoDynamics anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ges några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. NeoDynamics garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och åtar sig inte något ansvar för den framtida uppfyllelsen av de uttalanden som görs i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken NeoDynamics eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inom obligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har aktierna i NeoDynamics varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna i NeoDynamics kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna i NeoDynamics inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i NeoDynamics aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nyemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna i NeoDynamics.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna i NeoDynamics samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.