NetEnt avser tidigarelägga betalning av tilläggsköpeskilling för Red Tiger genom riktad nyemission av aktier

NetEnt fortsätter att effektivisera verksamheten för att stärka sin konkurrenskraft och integrationen av Red Tiger är en viktig del i denna process. För att underlätta och påskynda integrationen avser NetEnt att tidigarelägga betalningen av tilläggsköpeskillingen för Red Tiger genom en riktad nyemission av B-aktier till säljarna av Red Tiger.

NetEnt förvärvade Red Tiger i september 2019. I samband med förvärvet kommunicerades att en tilläggsköpeskilling om totalt 23 miljoner pund, kopplad till den finansiella utvecklingen i Red Tiger under de kommande två åren, skulle kunna komma att betalas ut till säljarna av Red Tiger år 2022. Red Tiger har sedan förvärvet haft en finansiell utveckling som med god marginal överträffat bolagets prognoser. Genom att underlätta en full integration mellan bolagen ökar möjligheterna att utvinna betydande synergier för NetEnt-koncernen både på intäkts- och kostnadssidan. Ett exempel på intäktssynergier som redan börjat ge effekt är vårt första gemensamma spel, Piggy Riches, som lanserades i januari 2020 och som har varit Red Tigers bästa spellansering någonsin.

För att underlätta integrationen av bolagen har NetEnt idag ingått ett tilläggsavtal med säljarna av Red Tiger som innebär att villkoren för utbetalning av tilläggsköpeskillingen anses uppfyllda och att hälften av tilläggsköpeskillingen ska erläggas i form av B-aktier och resterande del kontant under andra kvartalet 2021. Tilläggsavtalet är villkorat av att årsstämman i NetEnt, som avses hållas den 29 april 2020, beslutar om en till säljarna av Red Tiger riktad kvittningsemission om totalt 6 327 175 B-aktier. Teckningskursen för B-aktierna ska uppgå till 21,34 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för NetEnts B-aktier på Nasdaq Stockholm under perioden 24 februari – 20 mars 2020.  

Med anledning av ovan kommer styrelsen i NetEnt föreslå att årsstämman som avses hållas den 29 april 2020 beslutar om en riktad nyemission i enlighet med villkoren ovan. Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras separat idag och innehåller styrelsens fullständiga beslut om den riktade nyemissionen. 

Genom den föreslagna nyemissionen ökar NetEnts aktiekapital med cirka 31 762 SEK till 1 237 219 SEK. Det totala antalet aktier kommer efter nyemissionen att vara 245 458 035, varav 33 660 000 A-aktier och 211 798 035 B-aktier. De angivna antalen aktier är justerade för bolagets återköpta B-aktier, som uppgår till 1 000 000 aktier. Emissionen innebär således en utspädningseffekt om cirka 2,6 procent för antalet aktier och 1,2 procent för antalet röster på fullt utspädd basis (dvs. baserat på totalt antal aktier och röster utestående efter nyemissionen).

Red Tigers säljare åtar sig att inte sälja de aktier i NetEnt som de erhåller i den riktade nyemissionen fram till mars 2022. En av säljarna är Gavin Hamilton, VD Red Tiger och tillika nybliven Chief Operating Officer NetEnt.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roland Glasfors, Investor Relations & Corporate Strategy, NetEnt AB (publ)
Tel: +46 760 024 863
roland.glasfors@netent.com

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl. 9:00 CET.

NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika speloperatörer. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har 1 100 medarbetare i Malta, Stockholm, Göteborg, Kiev, Krakow, Sofia, Gibraltar och New Jersey. www.netent.com