Ngage Group AB ska genomgå en ny noteringsprövning och kommer fortsatt handlas på observationslistan

(for English version see below)

Den 14 maj 2019 kl. 16:03 offentliggjorde Bolaget pressmeddelandet “Förtydligande angående verksamheten i Red Reserve AB, den 29 november 2019 kl. 12:17 offentliggjorde Bolaget pressmeddelandet “Red Reserve Entertainment AB (publ) har tecknat icke bindande avsiktsförklaringar (LOI) om förvärv av AMGO IGaming AB”, och den 7 januari 2020 kl. 18:00 offentliggjorde Bolaget pressmeddelandet “Ngage Group AB (publ) förvärvar det danska bolaget TotoIT ApS för cirka 12 Mkr i nyemitterade aktier.

Med anledning av detta bedömer Spotlight att Ngage Group AB genomgår en genomgripande förändring och har därför, på sedvanligt sätt, beslutat att bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning som villkor för bolagets fortsatta notering. Syftet med noteringsprövningen är att säkerställa att bolaget uppfyller samtliga noteringskrav.

Under noteringsprövningen sker handeln i bolagets finansiella instrument på observationslistan, med målet att så snart som möjligt, om noteringsprövningen godkänns, flyttas till den ordinarie listan. I det fall bolaget inte kommer att kunna uppfylla noteringskraven kommer Spotlight att besluta om avnotering.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post: issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Ngage Group AB will be subject to a new listing process and will continue to be traded on Spotlight’s observation list  

On May 14, 2019 at 16:03 Ngage Group AB announced the press release “Förtydligande angående verksamheten i Red Reserve AB, on November 29, 2019 at 12:17 Ngage Group AB announced the press release “Red Reserve Entertainment AB (publ) har tecknat icke bindande avsiktsförklaringar (LOI) om förvärv av AMGO IGaming AB”, and on January 7, 2020 at 18:00 Ngage Group AB announced the press releaseNgage Group AB (publ) förvärvar det danska bolaget TotoIT ApS för cirka 12 Mkr i nyemitterade aktier.

In accordance with the rules, Spotlight has decided that Ngage Group AB will be subject to a new listing process. The reason for the new listing process is to ensure that Ngage Group AB fulfil all the listing requirements.

In connection to the new listing process the company’s instruments will continue to be traded on Spotlight’s observation list.  Spotlight will, given approval of the listing process, work towards a fast transfer to the ordinary list. If Ngage Group AB is not able to fulfil the terms in the listing agreement Spotlight will delist the company.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail: issuer@spotlightstockmarket.com

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 160 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com