Nivika Fastigheter AB:s valberedning utsedd

Vid en extra bolagsstämma i Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) den 30 juni 2021 antogs en valberedningsinstruktion som fastställer principer för sammansättning av Bolagets valberedning och dess arbete. Valberedningsinstruktionen finns tillgänglig på Bolagets webbplats (www.nivika.se).

Enligt valberedningsinstruktionen ska Bolagets valberedning utgöras av representanter för de till röstetalet fyra största aktieägarna i Bolaget baserat på Bolagets aktiebok per den sista bankdagen i april varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Därutöver kan väsentliga ägarförändringar därefter medföra förändring i valberedningens sammansättning enligt vad som följer av valberedningsinstruktionen. Valberedningens uppgifter är att lägga fram förslag till bolagsstämman avseende stämmoordförande, val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen, val och arvodering av revisorer samt eventuella ändringar i valberedningsinstruktionen.

Baserat på valberedningsinstruktionen har Nivikas valberedning erhållit följande sammansättning:

  • Victoria Skoglund, valberedningens ordförande, utsedd av Värnanäs AB
  • Erik Dahl, utsedd av Santhe Dahl Invest AB
  • Bo Sandberg, utsedd av Holmgren Group AB
  • Jörgen Olsson, utsedd av Skandinavkonsult i Stockholm AB

Nivikas kommande årsstämma planeras äga rum i Värnamo den 3 februari 2022. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg ska förslag lämnas in senast den 16 december 2021. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till skoglund@kntr.se eller post till Nivika Fastigheter AB (publ), Att: Valberedningen, Ringvägen 38, 331 32 Värnamo. Valberedningens förslag avses att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på Bolagets webbplats.

Victoria Skoglund, valberedningens ordförande

Telefon: +46 76 104 78 27

E-post: skoglund@kntr.se

Nivika är ett snabbväxande fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande, en effektiv nybyggnation samt med en investeringsstrategi som syftar till att vara flexibel och anpassningsbar gentemot fastighetsmarknaden. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolaget bedriver sin verksamhet i framförallt Jönköping, Värnamo och Växjö samt i ökande omfattning även i västra och södra Sverige, däribland Helsingborg, Halmstad och Varberg. Nivika har sitt säte i Värnamo och grundades år 2000 av Bolagets nuvarande VD respektive styrelseledamot, tillika nuvarande huvudägare, makarna Niclas Bergman och Viktoria Bergman. Per den 31 augusti 2021 ägde Nivika fastigheter till ett värde om 6 910 MSEK, varav bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgjorde cirka 35 procent av fastighetsbeståndet. Resterande del av fastighetsbeståndet utgjordes av kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på industri och lager och kontor.