Valberedning inför årsstämma 2022 i Nordisk Bergteknik AB (publ) är utsedd

Enligt antagen instruktion och arbetsordning ska valberedningen bestå av fyra ledamöter, dels tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i september respektive år, dels styrelsens ordförande. Med ”de tre till röstetalet största aktieägarna” avses även kända aktieägargrupperingar.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av:

  • Oscar Rolfsson (utsedd av Pegroco Invest AB och Bergteknik Norr Holding AB)
  • Jerker Lindstén (utsedd av Jovian Invest AB)
  • Christian Berg (utsedd av N P Förvaltnings AB)
  • Mats O. Paulsson (styrelseordförande i Nordisk Bergteknik)

Mandatperioden för ledamöterna i valberedningen ska löpa till dess att ny valberedning utsetts. De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade den 30 september 2021 tillsammans cirka 88 procent av totalt antal röster i Nordisk Bergteknik.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2022, kan kontakta valberedningen via vanlig post:

Nordisk Bergteknik AB (publ)
Att: Valberedningen
Östra Hamngatan 52
411 08 Göteborg

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen ska dessa inkommit senast den 15 mars 2022. Årsstämman 2022 kommer hållas den 8 juni 2022. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida www.nordiskbergteknik.se.

Informationen lämnades, genom nedan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 december 2021 klockan 13:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknik.se
Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknik.se

Om Nordisk Bergteknik
Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.