Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Bolaget”) har hållit årsstämma den 8 juni 2022. I enlighet med 4 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutades det att årsstämman skulle genomföras utan fysiskt deltagande. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt ansvarsfrihet
Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räk­ning­en och koncernbalansräkningen för 2021. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna framlagd ersättningsrapport. Årsstämman beviljade envar av styrelseleda­möterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att Bolagets medel till förfogande stående vinstmedel om sammanlagt 865 577 433 kronor inklusive årets förlust balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
Styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Mats O. Paulsson, Victor Örn, Ljot Strömseng, Göran Näsholm och Marie Osberg omvaldes som ordinarie ledamöter. Mats O. Paulsson omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Bolaget ska ha en revisor utan suppleant. Revisionsbolaget KPMG med den auktoriserade revisorn Daniel Haglund som huvudansvarig revisor omvaldes som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med fast arvode om sammanlagt 1 550 000 kronor, varav 450 000 ska utgå till styrelsens ordförande, 350 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 250 000 kronor ska utgå till vardera styrelseledamot.

Arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 75 000 kronor och 50 000 kronor ska utgå till vardera ledamot i revisionsutskottet och 50 000 kronor ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet och 30 000 kronor till vardera ledamot i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Instruktioner för valberedningen och beslut om ersättning till ledamöterna i valberedningen
Årsstämman beslutade att oförändrat anta rikt­linjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen att gälla intill nästa årsstämma – bl.a. innebärande att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot samt styrelsens ordförande – och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter men att Bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av B-aktier, emission av konvertibler med berättigande till konvertering till nya B-aktier och emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av B-aktier.

Antalet B-aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet ska som högst uppgå till 23 000 000 B-aktier. Bemyndigandet ska kunna användas för beslut om nyemission i samband med avtal om företagsförvärv och/eller annan kapitalanskaffning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna B-aktier enligt följande villkor:

  1. Överlåtelse får ske på Börsen och/eller på annat sätt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot Bolaget eller eljest med villkor.
  2. Överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2023.
  3. Överlåtelse av B-aktier på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
  4. Överlåtelse som sker på annat sätt får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de B-aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.
  5. Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för överlåtelserna.

Antagande av ny bolagsordning
Årsstämman beslutade att anta en uppdaterad bolagsordning med ändring av punkten 4 avseende aktieslag i bolaget till att bolaget endast kan ge ut aktier av ett slag; B-aktier.

Antagande av riktlinjer för ersättning för Bolagets ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om antagande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman 2021.

Besluten i sin helhet
Besluten i sin helhet finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.nordiskbergteknik.se

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 juni 2022 klockan 09:30 CEST.

För mer information, kontakta:
Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknik.se
Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknik.se

Om Nordisk Bergteknik
Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.