Nivika uppdaterar finansiellt mål

Styrelsen för Nivika Fastigheter AB (publ) har uppdaterat det finansiella målet avseende belåningsgrad, belåningsgraden för koncernen som långsiktigt skall vara under 55%.

Belåningsgraden skulle tidigare långsiktigt vara under 50%.

Nivika är ett bolag med fokus på lönsam tillväxt och finansiell stabilitet, uppdatering av målet ska säkerställa att Nivika över tid fortsatt skapar värde för aktieägarna, samt ge verksamheten en tydlig målbild.

Nivikas finansiella mål och hållbarhetsmålet är därmed följande:

  • Fastighetsportföljens värde i slutet av år 2028 skall uppgå till 15 miljarder kronor varav 2/3 kommersiella fastigheter
  • Belåningsgraden för koncernen ska långsiktigt vara under 55 %
  • Räntetäckningsgraden för koncernen ska långsiktigt vara minst 2,0 ggr
  • Årlig tillväxt i förvaltningsresultat per aktie ska långsiktigt vara minst 15 %
  • Minska utsläpp inom Scope 1 och 2 med 25% till slutet av år 2025

För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Karlsson, CFO & IR, telefon 010-263 61 32, email; kristina@nivika.se

Denna information är sådan som Nivika Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2024 kl. 16.30 CET.

Om Nivika

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag med syfte att långsiktigt äga, förvalta och utveckla fastigheter och samtidigt därmed skapa lönsam och hållbar värdetillväxt. Verksamheten bedrivs i Jönköping, Värnamo, Växjö samt Västkusten, områden med goda tillväxtmöjligheter och stabila hyresmarknader. Den diversifierade fastighetsportföljen uppgår till cirka 11 Mdkr där hyresvärdet till 70 % utgörs av kommersiella fastigheter och till 30 % av bostäder. Cirka 90 % av portföljen är förvaltningsfastigheter. De kommersiella fastigheterna består i huvudsak av industri-, lager-, kontor- och samhällsfastigheter. Läs mer på www.nivika.se.