Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) genomför en andra emission av kapital- och vinstandelslån om 240 mkr

Stockholm den 15 maj 2018
Pressmeddelande nr 5 2018
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) org.nr. 559118-9021

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”NCP III”) har inom ramen för sitt program för kapital- och vinstandelslån emitterat ytterligare andelslån om 240 mkr i nominellt belopp. Emissionsbeloppet utökades med 50 mkr för att möta en stark efterfrågan från både befintliga och nya investerare. Emissionen genomfördes den 9 maj 2018 till en kurs som motsvarar substansvärdet vid marknadens stängning den 30 april 2018.

– Det är glädjande att vi fortsätter åtnjuta våra medinvesterarares förtroende. I en mer osäker marknad värdesätts erfarenhet, långsiktighet och transparens vilket gynnar vår förvaltningsmodell, säger Björn Wolrath, ordförande i NCP III.

– Fonden har haft en bra start med över 3% avkastning sedan årsskiftet, trots en utmanande marknad, men liksom våra medinvesterare fokuserar vi enbart på framtida avkastning. Vi är i dagsläget selektiva med nya investeringar och prioriterar obligationer med kort kredit- och ränteduration utgivna av defensiva, kassaflödesgenererande bolag, säger Jakob Eliasson, VD i NCP III.

Tillsammans med de andelslån om 310 mkr som emitterades i den första emissionen den 20 december 2017 uppgår kapitalet i NCP III nu till totalt 550 mkr. Investerarbasen i den andra emissionen utgörs liksom tidigare i huvudsak av nordiska institutionella investerare.

För ytterligare information, kontakta emittentens VD Jakob Eliasson
Telefon: 08-23 11 00, E-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se

Om Emittenten

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan styrelsen fattar ett slutgiltigt investeringsbeslut och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode där investerarna oavkortat får all avkastning upp till tröskelräntan om 4 procent per år med s.k. high watermark. Överskjutande avkastning delas 80 procent till investerarna och 20 procent till moderbolaget.

Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM) och därmed även anpassade för ISK. Fondens förvaringsinstitut är Handelsbanken och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.